دوشنبه بیست و ششم دی 1390

دفتر کار معلم تربیت بدنی1

رديف

برنامه يا مسابقه

تاريخ برگزاري

مناسبت برگزاري

تعداد شركت كنندگان

تعداد مسابقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 22:45 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و ششم دی 1390

دفتر کار معلم تربیت بدنی2


      نمون برگ شماره  ده مشخصات و نتايج تيم هاي ورزشي آموزشگاه كه در مسابقات سطح شهرستان / منطقه شركت نموده اند                       رشته ورزشي                           (نام تيم) مشخصات مسابقات و تيم           تاريخ برگزاري           مكان برگزاري           مقام كسب شده           صورت اسامي دانش آموزان تيم هاي منتخب آموزشگاه ،اعزامي به مسابقات شهرستان/ منطقه رديف اسامي كلاس اسامي كلاس اسامي كلاس اسامي كلاس اسامي كلاس 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                     11                     12                     13                     14                     15                     16                     17                     18                     نفرات منتخب جهت شركت در مسابقات استان 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                       نام و نام خانوادگي معلم :                                                                                                      امضاي مدير آموزشگاه : امام خميني (ره) : وقتي قهرمان ها، قهرمان هاي اسلامي باشند پشتوانه يک ملت هستند بازوي يک ملت هستند.      نمون برگ شماره  يازده      نمون برگ آماده سازي تيمهاي ورزشي آموزشگاه جهت شركت درمسابقات شهرستان/منطقه   نام آموزشگاه :   نام ونام خانوادگي معلم نام پدر كد پرسنلي ميزان تدريس در آموزشگاه مدرك ورشته تحصيلي سنوات خدمت شماره حساب نام بانك وشعبه موظف غير موظف                       رديف رشته ورزشي تاريخ تمرين ساعت تمرين   رديف رشته ورزشي تاريخ تمرين ساعت تمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تذكر: براي هرمعلم نمون برگ جداگانه تنظيم شود.         نام ونام خانوادگي و امضاي معلم تربيت                                                                مهر وامضاي مدير آموزشگاه                                                تاييد كارشناسي تربيت بدني منطقه                       حضرت علي (ع): پروردگارا بدن مرا براي اطاعت خودت قوي گردان.    نمون برگ شماره  دوازده   نمون برگ ثبت مشخصات دانش آموزان معاف ازفعاليت هاي ورزشي به دليل مشكلات جسماني يا بيماري       رديف نام و نام خانوادگي كلاس نوع عارضه  يا بيماري گواهي پزشك متخصص فعاليت هاو تست هايي كه                   نمي تواند انجام دهد فعاليت هاو تست هايي كه  مي تواند انجام دهد دارد ندارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           امضاي معلم تربيت بدني       راهنماي ارزشيابي از درس تربيت بدني دوره راهنمايي     رويكرد اساسي درس تربيت بدني، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاءسطح آمادگي جسماني و سلامتي دانش آموزان و ويژگي هاي شخصيتي         مثبت از طريق فعاليت فردي و گروهي است و در اين راستا، حركت به عنوان ابزاري، جهت دست يابي به هدف               عمل مي كند.بديهي است ارزشيابي اين درس، تحت تأثير رويكرد آن قرار مي گيرد. بدين معنا كه ارزشيابي در درجه ي اول وسيله است كه به طور مستمر بازخوردهايي را فراهم مي آورد تا دانش آموزان از نقاط ضعف خود مطلع شوند...، و با دريافت راه حل هاي مناسب آموزشي، گام هاي مؤثري در زمينه ي دست يابي به سلامت جسماني بردارند. از طرف ديگر  بازخوردهاي دريافتي به اصلاح روند آموزش و روش تدريس منجر مي شود و به اين ترتيب، ارزشيابي خود وسيله اي در جهت ارتقاي سطح سلامتي است.   چند نكته ي اساسي در ارزشيابي : در درس تربيت بدني اهداف مهارتي، جايگاه ويژه اي دارند و سهم قابل توجهي از اهداف كلي را به خود                            اختصاص مي دهند.اهداف شناختي هرگز اهداف مهارتي را تحت الشعاع قرار نمي دهند.، و به عنوان پشتوانه اي نظري براي             شفاف سازي مفاهيم كليدي مرتبط با اهداف مهارتي عمل مي كنند. براي دست يابي به اهداف شناختي و نگرشي دو فرصت يادگيري فراهم مي شود: الف- دروس شناختي : كه فرصتي را براي تعامل بين دبير و دانش آموزان و همچنين دانش آموزان با يكديگر درباره ي مفاهيم اساسي همچون آمادگي جسماني، مهارت هاي ورزشي، ايمني در ورزش، بهداشت و تغذيه ي ورزشي و هدف هاي تربيت بدني              به شكل نظري فراهم مي كند. ب- دروس مهارتي : كه با محور قرار گرفتن دبير  تربيت بدني، رفتارهاي دانش آموزان تحت نظارت قرار مي گيرند وبا يادآوري مباحث آموخته شده در كلاس دانشي، به شكل تذكر مديريت وهدايت  مي شوند. زمان برگشت به حالت اوليه نيز فرصت مناسبي است كه تذكرات به شكل مبسوطی ارائه و عادات مناسب و شايسته جايگزين آن شود. پيش بيني مباحث آشنايي با هدف هاي تربيت بدني در بخش هدف هاي شناختي بر نگرش فرد و تأمين اهداف نگرشي تأثير مستقيم و مؤثري دارد. درحيطه هاي شناختي هدف اصلي آشنايي و درك مفاهيم اساسي تربيت بدني و اصول قوانين است. به اين ترتيب،       مبناي ارزشيابي، سنجش محفوظات دانش آموزان نيست. ارزشيابي تكويني به دليل فراهم كردن بازخوردهاي دائمي بايد مورد تأكيد واقع شود. ارزشيابي صرفاً بخشي از كل برنامه ي آموزشي است و نبايد فرآيند آموزش را تحت الشعاع قرار دهد. ارزشيابي مرتبط با بخش نگرشي در طول سال تحصيلي وبه شكل                    ارزشيابي تكويني انجام مي شود. نوع و روش ارزشيابي بايد متناسب با يادگيرنده و كلاس باشد. ارزشيابي از سطح مهارت هاي ورزشي و فعاليت هاي جسماني دانش آموزان معلول، بسته به نوع معلوليت آنان تعديل وارزشيابي متناسب با سطح مورد انتظار انجام مي شود. در مورد افرادي كه با تشخيص و صلاحديد پزشك معتمد به هيچ وجه امكان انجام مهارت هاي ورزشي و فعاليت هاي جسماني وجود ندارد، ارزشيابي از بخش هدف هاي شناختي و فعاليت هاي خارج از كلاس به عمل مي آيد.   ابزار اندازه گيري آزمون هاي مورد استفاده در درس تربيت بدني عبارت اند از:‌ •        انواع آزمون هاي تشريحي، پرسش و پاسخ، چند گزينه اي و … براي حيطه ي شناختي. •        آزمون هاي استاندارد شده و آزمون هاي معلم ساخته ي آمادگي جسماني. •        آزمون هاي استاندارد شده و آزمون هاي معلم ساخته ي مهارت هاي ورزشي. •        چك ليست عملكرد براساس رفتار مورد انتظار. روش ارزشيابي : •        مشاهده ي رفتار دانش آموز در حين انجام فعاليت در حيطه ي مهارتي. •        ارزشيابي شفاهي در حيطه ي شناختي. •        مشاهده ي رفتار دانش آموز در فعاليت هاي كلاسي در حيطه ي نگرشي. انواع ارزشيابي:         در درس تربيت بدني از دو نوع ارزشيابي تكويني و پاياني استفاده مي شود. هنجارها و مقياس ها : برای تعبير و تفسير نتايج اندازه گيری های روانی و جسمانی به معيارهايی نياز داريم که کلی تر ، يکنواخت تر ، عينی تر و پاياتر باشد. مقياس ، ضابطه يا داده های استاندارد و يکنواختی که تعبير و تفسير نمرات را ممکن می سازد، هنجار خوانده می شود.          برای تفسير نمرات از دو ديدگاه کلی استفاده می گردد: 1- ملاک – مرجع  2- هنجار – مرجع . 1-   در دیدگاه ملاک ـ مرجع ،حدی را برای چيرگی فرد در نظر می گيرند و افراد را با آن حد می سنجند. اين سطح ملاک  چيرگی ،بر پايه مطالعات تجربی معين می شود، و بيانگر سطح چيرگی مورد نياز برای پيشرفت رضايتبخش شاگرد در               واحد درسی آينده است. 2-   در دیدگاه هنجار ـ مرجع، برای تفسير و تعبير کارکرد آزمون، از کارکرد نمونه اشخاص نمونه استفاده می شود...، و کارکرد آنها به صورت متوسط ، بالاتر و يا پايين تر از متوسط مورد تفسير قرار می گيرد.   انواع عمده هنجارها   هنجارهای کلاسی : برای هر صفت که از يک کلاس به کلاس ديگر افزايش نسبتاً يکنواخت و پيشرونده داشته باشد، می توان                هنجار کلاسی تهيه کرد. هنجار هر کلاس نمره متوسطی است که از طريق افراد آن کلاس بدست می آيد .تهيه هنجارهای کلاسی             در ساده ترين شکل خود مستلزم : 1- اجرای آزمون روی يک گروه نمونه معرف از شاگردان در هر يک از کلاس های متوالی . 2- محاسبه نمره متوسط در هر سطح کلاسی . 3- برآورد معادل های کلاسی برای نمراتی که بين دو سطح قرار دارد.   هنجارهای سنی : اگر صفت مورد مطالعه با بالارفتن سن افزايش نسبتاٌ یکنواخت و مداومی نشان دهد ، می توان نمره مربوط به آن را   به يک معادل سنی که معرف نوعی مقياس نمره مشترک است تبديل کنيم ، مثلاٌ در طول دوران کودکی می توانيم برای مختصات قد، وزن و شاخص های گوناگون رشد که جنبه بدنی دارد و دامنه وسيعی از کارکردهای ادراکی ، حرکتی و شناختی، این  رشد مداوم را مشاهده کنيم. برای مثال فرض کنيم گروه نمونه ای که معرف همه پسر بچه های 7 ساله باشد، فراهم آورده و اندازه قد هر   يک از افراد اين گروه را معين کرده ايم . چنانچه ميانگين اين اندازه ها را حساب کنيم، هنجار قد پسر بچه های 7 ساله را بدست آورده ايم. بنابراين هنجار هر سن به عنوان ارزش متوسط صفت مورد نظر برای افرادی که دارای همان سن هستند تعريف می شود.               تبديل نمره های خام آزمون ها به معادل های سنی در مراحل اوليه تکامل آزمون های هوش واستعداد عموميت يافت و اصطلاح            «سن عقلی» ، هم به فرهنگ روان سنجی و هم به فرهنگ  افراد عادی افزوده شد. هنجارهای درصدی : برخلاف هنجارهای کلاسی و سنی که در آنها مفهوم نمره فرد بستگی به تعيين گروه کلاسی يا سنی خاصی دارد که فرد مذکور می تواند در آن نمره متوسط داشته باشد، در هنجارهای درصدی یا ( صدکی) هر فرد با گروه کلاسی يا سنی خودش ، يعنی گروهی که او را منطقاً می توان عضو آن دانست ، مقايسه کرد. بدين ترتيب با استفاده از هنجارهای درصدی می توان نه تنها نمرات افراد شرکت کننده در يک آزمون نسبت به يکديگر ، بلکه نمرات مربوط به چند آزمون مختلف را که در مورد فرد يا      افراد معينی بدست آمده با هم مقايسه کرد. برای هر نمره بخصوصی می توانيد درصد (P) مواردی را که پايين تر از آن نمره قرار داد و حساب کنيم. بنابراين هر شخصی که نمره مزبور را بدست آورد از P درصد گروهی که مقادير درصدی بر پايه آن محاسبه شده بالاتر است. و می گوييم که شخص مورد نظر در صدک Pام قرار گرفته يا دارای رتبه درصدی P است. هر نوع تفسير درباره ی  رتبه های درصدی بايد با توجه به اين مطالب باشد که مقياس مزبور در وسط فشرده و در طرفين کشيده است . تفاوت بين دو نمره ی P50 و P55 قرار می گيرد، فاحش نيست. اما،تفاوت بين دو نمره ای که در صدک های P90 و P95 قرار دارد قابل توجه است.               به بيان ديگر واحدهای درصدی در دامنه ميانی کوچک و در کرانه ها بزرگ است. هنجارهای استاندارد: در مقياس هنجارهای استاندارد ، فاصله نمرات از ميانگين بر حسب انحراف استاندارد بيان می شود. بنابراين         در اين مقياس توزيع فراوانی نمرات و تقسيمات آن به گونه مستقيم مورد استفاده قرار نمی گيرد،و برابری واحدهای آن نيز، برخلاف هنجارهای درصدی محرز و مُسلَّم است. برای محاسبه هنجارهای استاندارد ابتدا باید انحراف معیار نمرات خام (رکوردها) محاسبه و سپس نمرات خام به نمرات استاندارد Z تبدیل و سپس از فرمول T استفاده گردد: ( نحوه تبدیل نمرات به شرح زیر می باشد:)   = مجذور انحراف هر یک از نمره ها از میانگین N = تعداد رکوردها(تعداد شرکت کنندگان در آزمون) S.D ( انحراف استاندارد) = X = نمره خام  (رکورد) Z ( نمرات استاندارد) = M = میانگین نمرات (  ) T ( Tمقیاس   ) = 10 Z + 50 d =  انحراف هریک از نمره ها از میانگین( d = X – M )   برای تهيه هنجار بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد: 1- در صورتی که هنجار در سطح وسيعی کاربرد داشته باشد، و استاندارد باشد بايد نمونه های زيادی را اندازه گیری کرده با توجه            به نتايج حاصله اقدام به تهيه هنجار نمود. برای اين کار ابتدا بايد يک نمونه گيری تصادفی از کل جمعيت مورد نظر انجام دهيم و آنگاه آزمونی را که در نظر داريم هنجار برای آن تهيه کنيم را از اين نمونه بگيريم و بر اساس نتايج حاصله هنجار را درست کنيم. حال اين هنجار را می توان در مورد تمام جمعيت مورد نظر به کار برد. لازم به تذکر است که هر چه تعداد افراد نمونه بيشتر و                به طور تصادفی انتخاب شده باشند، هنجار حاصله معتبرتر است. اعتبار هنجار بستگی به تعداد نمونه و طريقه نمونه گيری دارد.                      اغلب هنجار هايی که از اعتبار زيادی برخوردارند نمونه ای متجاوز از دو هزار نفر داشته اند.   2- می توان هنجارهايی برای شاگردان یک کلاس و يا يک مدرسه در سنين مختلف درست کرد که کاربرد آن فقط                       در همان کلاس يا مدرسه باشد. در اين حالت بايد از تمام افراد موجود استفاده شود. 3- در صورتی که بخواهيم هنجاری تهیه کنيم ،بايد کنترل دقيق بر روی اجرای آزمون مورد نظر داشته باشيم تا نتايج حاصله معتبر و قابل اعتماد باشد، در غير اينصورت به دليل عدم شرايط يکسان برای تمام افراد در زمان اجرای آزمون،آن هنجار از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. روش ساختن هنجار : در حقيقت تهيه هنجار يکی از کاربردهای نقاط درصدی می باشد.، به اين صورت که مرتبه های درصدی زير را در يک ستون قرار می دهيم .                              100 ـ  95  ـ 90  ـ  85  ـ 80   ...............   20 ـ  15  ـ  10 ـ  5   ـ  0  سپس با استفاده از درصدهای زير منحنی نرمال در جدول مربوطه نمرات استاندارد Z را پيدا می کنيم و آنگاه با احتساب ميانگين و          انحراف استاندارد نمرات ، نمره خام هم ارزش درصدهای بالا را در مقابل آنها در ستونی جداگانه می نويسيم. برای سهولت مراجعه تعدادی از درصدها و نمرات استاندارد کليدی هم ارزش آنها که در جدول های هنجار کاربرد دارد ،در زيرارائه می گردد:     Z درصد Z درصد 126/0- 45 3 100 253/0- 40 645/1 95 386/0- 35 282/1 90 524/0- 30 037/1 85 674/0- 25 841/0 80 841/0- 20 674/0 75 037/1- 15 524/0 70 282/1- 10 386/0 65 645/1- 5 253/0 60 3- 0 126/0 55     0 50   در آزمونهای تربيت بدنی دو نوع رکورد وجود دارد . اول رکوردهای پيش رونده مانند دراز و نشست و کشش بارفيکس . دوم رکوردهای پس رونده مانند زمان دوی سرعت و غيره . در جدول نقاط درصدی رکوردهای پس رونده علامت نمرات Z در مورد درصدها عوض می شود. لازم به يادآوری است که وقتی تعداد نفرات زياد باشد،از روش محاسبه اعداد دسته بندی شده هنجار تهيه می گردد که ساده تر و دقيق تر است.     آئين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره تحصيلي راهنمايي:          مقدمه: با توجه به آئين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي، مصوب هفتصد و پنجاهمين جلسة شوراي عالي                    آموزش و پرورش مورخ 26/4/86 ، شيوه نامه ارزشيابي درس تربيت بدني در دوره راهنمايي تحصيلي به شرح ذيل تدوين و            جهت اجرا در مدارس كشور ارائه مي گردد.   فصل اول: اهداف ·       جمع آوري و توليد اطلاعات براي اصلاح برنامه ها و روش هاي آموزشي ·       تقويت روحيه تلاش، ابتكار و رقابتهاي سالم در دانش آموزان براي ارتقا آنان به پايه يا دوره تحصيلي بالاتر ·       اصلاح و بهبود فرايند ياددهي يادگيري ·       ايجاد مهارت خودارزيابي به صورت فردي و گروهي در دانش آموزان ·       تشخيص و پرورش استعدادها، علايق و خلاقيت دانش آموزان به منظور راهنمايي آنان در فعاليت هاي حال و آينده ·       ايجاد التزام به رشد همه جانبه دانش آموزان و رعايت اصل تفاوت هاي فردي در فرايند ياددهي يادگيري ·       اميد آفريني و تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان   فصل دوم-كليات :   ماده 1 : نمره امتحان هر درس در هر نوبت ميانگين نمره امتحان پاياني و نمره ارزشيابي تكويني همان نوبت خواهد بود                                                     كه بر مبناي 20 مشخص مي شود. تبصره: نمره امتحان نوبت شهريور ماه تنها بر مبناي امتحان پاياني خواهد بود و نمره ارزشيابي تكويني منظور نخواهد شد.   ماده 2 : چنانچه دانش آموزش بعلت معلوليت و يا بيماري مؤثر تأييد شده توسط پزشك معتمد توانايي انجام برخي از                       فعاليتهاي ورزشي را نداشته و قادر به انجام برخي آزمونهاي بخش عملي نباشد، از امتحان آن بخش معاف و نمره آن به                ساير بخشهايي كه قادر به انجام آن مي باشد اختصاص   مي يابد و چنانچه دانش آموزي بعلت معلوليت و يا بيماري مؤثر تأييد شده توسط پزشك معتمد قادر به انجام هيچ يك از آزمونهاي ارائه شده بخش عملي نباشد به تشخيص دبير تربيت بدني با استفاده از آزمونهاي عملي ديگر (آزمونهاي استاندارد و معلم ساخته)، با توجه به توانايي دانش آموز و نيز، حيطه هاي دانشي و نگرشي ارزشيابي مي گردد. تبصره – لازم است دبيران تربيت بدني با استفاده از دانش و تجارب خود براي ناتواني و بهبود چنين دانش آموزاني با عنايت به نوع معلوليت ويا بيماري مؤثر آنها حركات اصلاحي و آموزشهاي لازم را ارائه و بر آموزش تأكيد بيشتري داشته باشند.، و در صورت وجود مراكز هنجاريابي و حركات اصلاحي در منطقه،آنان را به اين مراكز معرفي نمايند.         ماده 3 : دبيران تربيت بدني موظفند در قالب طرح درس مدون، قابليتهاي جسماني و مهارتي لازم را آموزش داده، تمرينات عملي مربوطه را ارائه و وسائل اندازه گيري و شيوه ارزشيابي آن را براي دانش آموزان توضيح دهند.   فصل سوم: شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني .   ماده 4 : ارزشيابي تكويني نوبت اول و دوم (20 نمره)   الف- دانشي (3 نمره) دبير تربيت بدني لازم است با استفاده از جزوات آموزشي استاني تهيه شده توسط گروه آموزشي با طرح درس مدون،                   مواد آموزشي تئوري، در رابطه با مفاهيم آمادگي جسماني و عناصر آن، روشهاي تقويت قابليت هاي آن، قوانين و مقررات           رشته هاي ورزشي رايج، اصول بهداشت و تغذيه ورزشي، مواد نيروزا در ورزش، كمكهاي اوليه و مسائل ايمني در ورزش و              ساير موضوعات قابل طرح با تأييد گروه آموزشي را به دانش آموزان ارائه و ارزشيابي نمايد. تبصره: در ارزشيابي دانشي دبير تربيت بدني مي تواند، بخشي از نمره را به فعاليت هاي فوق برنامه دانش آموز در خصوص تهيه مقالات ورزشي و روزنامه ديواري ورزشي اختصاص دهد.   ب- نگرشي (3 نمره): اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با رعايت مسائل ايمني و بهداشتي، حضور منظم و ميزان علاقمندي، همكاري با دبير و مسئوليت پذيري، رعايت قوانين و مقررات، كنترل عواطف و احساسات در شرايط دشوار، ميزان پيشرفت و … با استفاده از چك ليست مشاهده ارزشيابي مي گردد.   ج- مهارتي (14 نمره) : در حيطه مهارتي بارم بندي نمرات در پايه هاي اول، دوم و سوم راهنمايي با عنايت به اهميت هر بخش به شرح ذيل مي باشد:       پايه اول پايه دوم پايه سوم مهارتهاي ورزشي (5 نمره) (6 نمره) (7 نمره) آمادگي جسماني (9 نمره) (8 نمره) (7 نمره) 1-                       1ـ مهارتهاي ورزشي : اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با شركت در فعاليت هاي ورزشي و                فعاليت دانش آموزان در رشتة مورد علاقه و ارائه شده، شركت در رقابتها و مسابقات و فعاليتهاي فوق برنامه ارزشيابي مي گردد.   2ـ آمادگي جسماني : اين مورد با توجه به يادداشت ها و ارزيابي دبير تربيت بدني از دانش آموزان در رابطه با قابليت هاي آمادگي جسماني با تأكيد بر استقامت عمومي ارزشيابي مي گردد.           حوزه ارزشيابي موضوعات بارم بندي ضعيف متوسط خوب بسيارخوب حيطه دانشي آشنايي با نکات ايمني در ورزش آشنايي با نکات بهداشتي ـ ورزشي آشنايي با دانستنيهاو اطلاعات علمي ورزش آشنايي با قوانين و مقررات رشته هاي  ورزشي 0.5 1 2 3 حيطه مهارتي قابليتهاي آمادگي جسماني و حرکتي اجراي مهارتهاي ورزشي اجراي مهارت درحين بازي 4 7 10 14 حيطه نگرشي همکاري با دبير مسئوليت پذيري روحيه تعاون وهمکاري حضور مستمر،منظم و فعال در کلاس 0.5 1 2 3 مادة 5 : ارزشيابي پاياني نوبت اول و دوم : ارزشيابي هاي پاياني با استفاده از آزمونهاي قابليت هاي آمادگي جسماني و سلامتي و ارزيابي از ميزان مهارت دانش آموزان             صورت مي گيرد كه به شرح ذيل مي باشد.       ارزشيابي پاياني نوبت اول و  دوم (20 نمره) :       1ـ  دانشي (2 نمره)                                                                     2 ـ   نگرشي (2 نمره)      3ـ قابليت هاي آمادگي جسماني (8 نمره)                                   4 ـ مهارتهاي ورزشي (8 نمره)          - استقامت عضلات كمربند شانه ( نوبت اول)           4 نمره                                           - آزمون مهارت                 4 نمره          - انعطاف پذيري  ( نوبت اول )                                4 نمره                                            - اجراي مهارت در بازي    4 نمره      - استقامت عمومي     ( نوبت دوم)                           4 نمره                              - استقامت عضلات تنه وشكم  ( نوبت دوم)            4 نمره                     تبصره 1- در بخش ارزشيابي از قابليت هاي آمادگي جسماني لازم است براي سنجش استقامت عضلات كمربند شانه                       از آزمون كشش از بارفيكس اصلاح شده و براي سنجش استقامت عضلات تنه و شكم از آزمون دراز و نشست با زانوي خم و              براي سنجش ميزان انعطاف پذيري از آزمون جعبه انعطاف پذيري عضلات پشت و« همسترينگ» استفاده گردد. براي سنجش                  قابليت استقامت عمومي دبيران مي توانند با توجه به شرايط و امكانات از دوهاي استقامتي 540 متر (10 دور اطراف زمين واليبال)، 810 متر (15 دور اطراف زمين واليبال)، دوي 1600 متر يا تست پله استفاده نمايند و ركوردها را براساس نورمهاي استاني موجود يا نورمهاي كلاسي به نمره خام تبديل نمايند. تبصره 2- ارزشيابي از ميزان مهارت دانش آموزان در رشته ورزشي آموزش داده شده با استفاده از آزمونهاي مهارتي استاندارد                 و يا معلم ساخته انجام مي شود. ماده 6- شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني در شهريور ماه (20 نمره) : 1-    دانشي (4 نمره) . 2-    مهارت هاي ورزشي (8 نمره) . 3-    قابليتهاي آمادگي جسماني (8 نمره).         امام حسين (ع): در تمامي عمر براي سلامتي و حفظ تندرستي بدن هاي خود كوشا باشيد.        نمون برگ شماره ده                                    نمون برگ ثبت هزينه هاي انجام شده براي فعاليتهاي تربيت بدني آموزشگاه …………………………     رديف شرح هزينه تاريخ مجوز براي اقدام منبع و مبلغ هزينه به ريال مصوبه شوراي ورزشي ساير موارد سرانه آموزشگاه كمك هاي مردمي ساير موارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             امضاي معلم تربيت بدني :                                                                                                                 مهر و امضاي مدير آموزشگاه :           امام خميني (ره) : وقتي قهرمان ها، قهرمان هاي اسلامي باشند پشتوانه يک ملت هستند بازوي يک ملت هستند.      نمون برگ شماره چهارده                      نمون برگ ثبت طرح و ابتكار و خلاقيت معلم تربيت بدني( آموزشي و كمك آموزشي - تجهيزاتي و ... )   نام معلم …………………………………..…………آموزشگاه………………………………………………………..…  دوره تحصيلي …………………………………….   رديف موضوع (حيطه) طرح يا ابتكار شرح مختصرطرح يا ابتكار پيشنهادي پيش بيني نتايج حاصل از اجراي طرح يا ابتكار پيشنهادي 1       2       3         امضاي معلم تربيت بدني   شهيد مطهري : اسلام پرورش تن به معني مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است.    نمون برگ شماره پانزده   نمون برگ ارائه پيشنهاد جهت سهولت استفاده از دفاتر كار توسط معلمان تربيت بدني   نام معلم …………………………..……………آموزشگاه………………………………………..…..… دوره تحصيلي……………………..……….   رديف موضوع پيشنهاد شرح مختصر پيشنهاد علت ارائه پيشنهاد  1       2       3         امضاي معلم تربيت بدني             مقام معظم رهبري : ورزش دروازه صدور معنويت و ارزشهاي متعالي است.          نمون برگ ارزيابي دفتر كار معلمان تربيت بدني بخش اول :  نمون برگ ها و جداول الف _ نمون برگ مشخصات آموزشگاه و معلم تربيت بدني آموزشگاه ( 1 امتياز ) 1 ـ تکميل مشخصات معلم و آموزشگاه 0.5  امتياز 2 ـ تکميل برنامه هفتگي معلم 0.5   امتياز ب _  نمون برگ ثبت صورت جلسات شوراي تربيت بدني آموزشگاه ( هر صورتجلسه 5 امتياز  جمعاً 15 امتياز ) 1 ـ تکميل مشخصات جلسه 0.5  امتياز                                2 ـ تكميل قسمت دستور جلسه      1.5  امتياز 3 ـ تکميل جدول مصوبات شورا 2.5  امتياز 4 ـ ثبت اسامي شرکت کنندگان در جلسه      0.5  امتياز ج ـ نمون برگ مشخصات سرگروه هاي ورزشي  ( 2 امتياز) 1 ـ تکميل مشخصات سرگروه ها 0.5   امتياز 2 ـ ثبت خلاصه مذاکرات جلسه سرگروه ها 1.5  امتياز د ـ تقويم و گزارش فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي  (2 امتياز ) 1 ـ عنوان برنامه 0.5  امتياز 2 ـ تاريخ و مناسبت برگزاري 0.5  امتياز 3 ـ ثبت تعداد شرکت کننگان و مسابقات 0.5  امتياز                                          4 ـ تاييد مدير ومعلم 0.5  امتياز ه ـ تقويم وگزارش تيمهاي شرکت کننده در مسابقات منطقه ( 2  امتياز ) 1 ـ تکميل مشخصات رشته و اعضاي تيم اعزامي 1.5  امتياز 2 ـ تكميل مشخصات دانش آموزان منتخب مسابقات استاني  0.5  امتياز و ـ نمون برگ آماده سازي تيمهاي ورزشي آموزشگاه ( 3 امتياز ) 1 ـ تکميل مشخصات مربي 0.5  امتياز 2 ـ عنوان رشته ورزشي 0.5  امتياز 3 ـ تاريخ تمرين 0.5  امتياز                                                                4 ـ ساعت تمرين 0.5  امتياز 5- تاييد معلم ومدير آموزشگاه 1     امتياز     ز ـ نمون برگ ثبت ملزومات و فضاهاي ورزشي  (3  امتياز ) 1 ـ تکميل فهرست وسايل و تجهيزات  با ذكر جزئيات مورد نظر 1.5  امتياز 2 ـ تكميل جدول وضعيت سالن و فضاهاي ورزشي آموزشگاه 1   امتياز 3 ـ تاييد معلم ومدير آموزشگاه 0.5  امتياز     ح ـ نمون برگ هزينه هاي انجام شده ( 3 امتياز ) 1 ـ شرح هزينه ها 0.5  امتياز                                                               2 ـ تاريخ هزينه ها 0.5  امتياز 3 ـ مجوز 0.5  امتياز       4 ـ منبع و مبلغ هزينه 0.5  امتياز 5 ـ تاييد معلم 0.5  امتياز                                                       6 ـ تاييد مدير 0.5  امتياز ط ـ نمون برگ ثبت بخشنامه هاي ارسالي ( 2 امتياز ) 1 ـ ثبت شماره ، تاريخ و موضوع بخشنامه 0.5  امتياز 2 ـ ثبت تاريخ وصول 0.5  امتياز 3 ـ ثبت اقدامات انجام شده 1     امتياز     ي ـ نمون برگ صدمات وآسيب هاي ورزشي ( 2.5 امتياز ) 1 ـ ثبت نام و کلاس دانش آموز 0.5  امتياز 2 ـ تبت تاريخ و ساعت آسيب ديدگي 0.5  امتياز 3 ـ نوع صدمه 0.5  امتياز                                          4 ـ علت آسيب ديدگي 0.5  امتياز 5 ـ اقدامات انجام شده 0.5  امتياز     ک ـ نمون برگ مشخصات جسماني يا بيماري هاي خاص (2.5  امتياز ) 1 ـ ثبت نام و کلاس دانش آموز 0.5  امتياز 2 ـ تبت نوع عارضه يا بيماري 0.5  امتياز 3 ـ گواهي پزشکي 0.5  امتياز                                                   4 ـ ثبت فعاليت هاي مجاز 0.5  امتياز 5 ـ ثبت فعاليتهاي غير مجاز 0.5  امتياز     بخش دوم :  ليست حضور و غياب و ثبت فعاليتهاي كلاسي و ارزشيابي درس تربيت بدني ( 62  امتياز ) 1- ثبت مشخصات فردي دانش آموزان  ( 6  امتياز ) 2- ثبت حضور و غياب و فعاليت كلاسي دانش آموزان  ( 24  امتياز ) 3 – ثبت خلاصه فعاليتهاي هر جلسه ( 6  امتياز ) 4- تكميل و ثبت نمرات مربوط به ارزشيابي مستمر ( 8  امتياز ) 5- تكميل و ثبت نمرات مربوط به ارزشيابي پاياني  (16  امتياز ) 6- تاييد معلم و مدير آموزشگاه  ( 2 امتياز ) جمع کل 100 امتياز تذكر 1 : در صورتي كه به دلايلي نياز به تكميل بعضي از نمون برگ هاي دفتر كار  نيست ، ثبت جمله اي مبني بر عدم وجود مورد خاص كفايت مي كند. تذكر2 :‌ تعداد نمون برگ هاي ارزشيابي و حضور وغياب بايد با تعداد كلاس هاي اداره شده توسط معلم براساس برنامه هفتگي ، برابر باشد در غير اينصورت به همان نسبت از امتيازات مربوطه كسر خواهد شد . تذكر 3 : ارائه طرح وپيشنهاد قابل استفاده (به تشخيص کارشناسي توسعه تربيت بدني مدارس شهرتهران) در زمينه ايجاد تغييرات در ساختار دفتر كار  به منظور تسهيل روند استفاده از اين دفاتر داراي حداكثر 5 امتياز فوق العاده مي باشد كه توسط گروه آموزش استان اعمال خواهد شد.                 همكاران گرامي مي توانند از اين جملات براي شعار نويسي بر روي ديوار، تراكت هاي مناسبتي و تدريس دركلاس تربيت بدني استفاده نمايند .       رديف به نقل از متن جمله يا روايت 1 سوره بقره آيه246 بگو همانا خداوند او را برگزيده و در دانش و توانايي و خوش اندامي و قوت جسم او را فزوني بخشيد. 2 رسول اكرم (ص) تفريح کنيد، بازي کنيد، زيرا دوست ندارم که درميان شما خشونتي ديده شود. 3 پيامبر اكرم (ص) به فرزندان خود قرآن را تعليم دهيد و نام نيكو برگزينيد و شنا را به آنان بياموزيد. 4 پيامبر اكرم (ص) بهترين سرگرمي مومن شنا كردن است. 5 پيامبر اكرم (ص) مومني كه قوي و نيرومند باشد بهتر است از مومني كه ضعيف باشد. 6 پيامبر اكرم (ص) خدا بنده قوي خود را دوست دارد. 7 پيامبر اكرم (ص) بدن تو، بر تو حقي دارد. 8 پيامبر اكرم (ص) به فرزندان خود شنا و تيراندازي بياموزيد. 9 پيامبر اكرم (ص) تيراندازي كنيد و سواركاري بياموزيد. 10 پيامبر اكرم (ص) بهتر از دارايي فراوان ، تندرستي است. 11 پيامبر اكرم (ص) نيرومند آن است كه به خويشتن مسلّط شود. 12 پيامبر اكرم (ص) زندگي بدون سلامتي لذّت بخش نيست. 13 حضرت علي (ع) پروردگارا بدن مرا براي اطاعت خودت قوي گردان. 14 حضرت علي (ع) دو نعمت است كه ارزش آنها را نمي دانند مگر كسانيكه آنها را از دست داده باشند ،جواني و تندرستي. 15 حضرت علي (ع) تندرستي گواراترين لذّتهاست. 16 امام حسين (ع) در تمامي عمر براي سلامتي و حفظ تندرستي بدن هاي خود كوشا باشيد. 17 امام سجاد (ع) پروردگار به من تن سالم و قوت و نيرو در بدن عنايت فرما. 18 امام رضا ع) ورزش کنيد، بازي کنيد، زيرا من دوست ندارم بيحالي شما،‌ در امور ديني و شرعي اثر منفي بگذارد. 19 مقام معظم رهبري نگاه اصلی و عمومی من به ورزش این است که همه باید ورزش کنند؛ بزرگ و کوچک، زن و مرد، پیر و جوان. 20 مقام معظم رهبري ورزش دروازه صدور معنويت و ارزش هاي متعالي است. 21 مقام معظم رهبري امر به ورزش امر به معروف است. 22 مقام معظم رهبري ورزش یکی از شئون زندگی است . 23 مقام معظم رهبري ايمان و تقوي و پاكدامني روح ورزش است 24 مقام معظم رهبري خدای متعال این جسم را جوری آفریده که اگر شما ورزش نکردید، مثل این است که نخوابیدید، مثل این است که غذا نخوردید، یعنی خلاف مقتضای جسم عمل کردید 25 مقام معظم رهبري اگرخدای متعال می خواست این بدن تحرک نداشته باشد،او را عضلانی نمی آفرید.اورا با این مفاصل نمی آفرید.این مفاصل برای این است که باید تحرک ایجاد کند 26 مقام معظم رهبري  انسانی که راه نرود،خم و راست نشود،تکان نخورد،در میدان های سخت،بدن خودش رابکار نیندازد،جسم را  معطل گذاشته است. 27 مقام معظم رهبري همه آحاد مردم، باید ورزش را جدی بگیرند. همه باید برای سلامتی خودشان، ورزش را یک ضرورت و کار لازم  به حساب بیاورند. جامعه ورزشکار، جامعه بانشاط، پرتلاش، زنده و کارآمد خواهد بود. 28 مقام معظم رهبري برای جوان، درس خواندن، عبادت کردن، اخلاق نیک،همکاری اجتماعی،ورزش صحیح ومعقول و رعایت آداب وعادات پسندیده در زندگی، همه جزو اعمال خوب است. 29 مقام معظم رهبري اگر در يك جمله‏ى كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مى‏خواهيد، خواهم گفت: تحصيل، تهذيب و ورزش. رديف به نقل از متن جمله يا روايت 30 مقام معظم رهبري جسم انسان بدون ورزش، ضعیف و لاغر و بی قدرت خواهد بود. هر کسی باشید، هرچه بنیه قوی و نیرومند داشته باشید، اگر ورزش نکردید، خوردید و خوابیدید، بدن ضعیف می ماند؛ شکی در این نیست. 31 مقام معظم رهبري هر ورزشكار قهرمان ما كه در عرصه اي ازعرصه هاي ورزش حضور پيدا مي كند در واقع ترجمه اي است از احساسات ملي وهويت اسلامي كشورو ملت ما،هر چه در اين زمينه ها تلاش كنيد،تلاش با ارزشي است. 32 مقام معظم رهبري آن هسته اصلی در ورزش،تربیت و پیشرفت جسمانی است.آدم های مریض، آدم های بی حوصله،آدم هایی که توانایی ها و قدرت هایی را که خدا در جسم یک انسان گذاشته،اصلاً نمی شناسند؛ چه برسد به اینکه بخواهند آن را در میدان های عمل بروز بدهند، خیلی ازشان امید کاری نمی شود داشت. 33 مقام معظم رهبري همچنانی که اگرورزش نکنید،بدن شماآن رشدلازم رانمی کند،زیبایی هایی هم داردکه ورزش آنهاراآشکارخواهد کرد؛ بدون ورزش نمی شود روح شماهم عیناًهمین طوراست.بدون ورزش،بدون تمرین وریاضت،ممکن نیست شماقوی شويد. 34 مقام معظم رهبري طلبه‏ها بايد ورزش كنند؛ طلبه‏ها بايد كوهنوردى بروند. 35 مقام معظم رهبري كوهنوردى امتيازات برجسته و ممتازى دارد. مهمترينش همان عزم و اراده‏ى بين انسان و انگيزه‏هاى درونى خود او است. 36 مقام معظم رهبري من ورزش را براى همه لازم مى‏دانم. [كوهنوردى‏] يك ورزش سنگين، خيلى باابهت و خوب است؛ بنابراين لازم است. 37 مقام معظم رهبري ورزش كوهپيمايى و راهپيمايى كارى است كه مى‏تواند عمومى، يعنى براى زن و مرد و بچه و بزرگ باشد؛ از همه‏ى ورزش هاى ديگر هم كم‏خرج تر است. 38 مقام معظم رهبري ورزش، اطمينان و اعتماد نفس در انسان ايجاد مى‏كند. جوان را به خودش مطمئن و خاطر جمع مى‏كند.خاصيت طبيعى ورزش اين است كه آنها را از آن حالت خمود و ركود بيرون مى‏آورد. 39 مقام معظم رهبري ای بسا انسان هایی هستند که با جسم های نیرومند و زیبا ، ولی با روحهایی لاغر،زشت، ناتوان و ضعیف؛این به  درد نمی خورد. 40 مقام معظم رهبري  ورزش،درزمينه جسم وروح فضای جديدی در زندگی انسان باز می کند وتوانايی و تندرستی واراده قوی به افراد می بخشند. 41 امام خميني (ره) ورزش تأمين كننده يكي از ابعاد وجودي انسان است ، يعني پرورش استعدادهاي جسمي. 42 امام خميني (ره) در ورزش ، قهرماني مهم نيست ، اخلاق قهرماني مهم است. 43 امام خميني (ره) شما ورزشكاران بايد به علي (ع) اقتدا كنيد. 44 امام خميني (ره) من ورزش را براي مرد و زن لازم مي دانم. 45 امام خميني (ره) قهرمان كسي است كه بر نفس اماره اش پيروز باشد. 46 امام خميني ره) ورزش و تربيت بدني جزء عملي تعليم و تربيت است. 47 امام خميني ره) وقتي قهرمان ها، قهرمان هاي اسلامي باشند پشتوانه يک ملت هستند بازوي يک ملت هستند. 48 شهيد مطهري اسلام پرورش تن به معني مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است. 49 شهيد باهنر ورزش اگر براي خدا باشد عبادت است. 50 گزيده نوشتارها  ورزش، کسالت و تنبلي را از انسان مي گيرد و ضعف و ناتواني را به نشاط، اميد و حركت تبديل مي کند. 51 گزيده نوشتارها  ورزش، کسالت و تنبلي را از انسان مي گيرد و ضعف و ناتواني را به نشاط، اميد و حركت تبديل مي کند. 52 گزيده نوشتارها در فرهنگ اسلام، ورزش، نقشي فراتر از پرورش جسم دارد. اسلام بدن انسان را ابزار تكامل روح مي داند. 53 گزيده نوشتارها پهلوان علاوه بر مهارت در فنون ورزشي، در سجاياي اخلاقي و شجاعت نيز سرآمد ديگران است. 54 گزيده نوشتارها پهلوان، نيرو و قدرت بازوي خود را براي دستگيري از ناتوانان بکار مي گيرد نه زورگويي و ماجراجويي. 55 گزيده نوشتارها يکي از تلاشهاي پهلوان و قهرمان ، مجاهدت براي غلبه بر نفس و آراسته شدن به زينت ايمان است. 56 گزيده نوشتارها پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.   57 گزيده نوشتارها ازنگاه اسلام، ورزش يکي ازمفيدترين وسالم ترين سرگرمي هايي است که مي تواند ياري دهنده انسان در زندگي باشد. 58 مقام معظم رهبري طلبه‏ها بايد ورزش كنند؛ طلبه‏ها بايد كوهنوردى بروند.  
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 22:40 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و ششم دی 1390

دفتر کار معلم تربیت بدنی


بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم لاحَوْلَ وَ لا قُوَه اِلّابِاللهِ العَلی العَظیم وَصلّی اللهُ علی مُحَمَدٍوَاله الطاهِرین اَللّهُمَ قَّوِ عَلی خِدمَتِکَ جَوارِحی وَاشدُد عَلی العَزیمَه جَوانِحی             دفتر کار معلمان تربیت بدنی دوره ی تحصیلی راهنمايي   سفارش دهنده: اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ناظراجرايي: دكتر منوچهر بهمني ناظر علمي: دكتر محسن حلاجي گردآوری و تدوین : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران- اداره تربیت بدنی     سال انتشار:1389 فهرست                  عنوان                                                                                                                                                                                  v                مشخصات آموزشگاه ،دبير تربيت بدني و برنامه هفتگي v                مقدمه بخش اول : فعاليتهاي درس تربيت بدني v                شرح وظايف پست سازماني معلم تربيت بدني v                توصيه هاي اداره كل تربيت بدني مدارس به همكاران v                نمون برگ  شماره 1) آگاهي از سلامتي v                زمانبندي يك جلسه درس تربيت بدني دوره راهنمايي v                جدول دو بعدي اهداف و محتواي درسي v                جدول برنامه تدريس سالانه v                کار برگ شماره 2)ثبت مشخصات وسايل،تجهيزات و فضاهاي ورزشي آموزشگاه v                کار برگ شماره 3)ثبت بخشنامه هاي ارسالي به آموزشگاه  v                کار برگ شماره 4)ثبت صدمات احتمالي  دانش آموزان  v                سیاهه حضور و غياب v                 کار برگ ثبت نمرات ارزشيابي مستمر و پاياني بخش  دوم:فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه v                نمون برگ شماره 5،6و7)صورتجلسه شوراي ورزشي آموزشگاه v                کار برگ شماره 8) ثبت مشخصات سرگروه هاي ورزشي آموزشگاه     v                نمون برگ  شماره 9)گزارش فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي v                نمون برگ  شماره 10)تيمهاي شركت كننده در مسابقات منطقه v                 کار برگ شماره 11)آماده سازي تيم هاي ورزشي آموزشگاه v                کار برگ شماره 12)ثبت دانش آموزان معاف از فعاليت هاي ورزشي   بخش سوم:ضمائم v                شيوه نامه ارزشيابي درس تربيت بدني دوره راهنمايي  v                کار برگ شماره13) ثبت هزينه هاي ورزشي آموزشگاه v                نمون شماره 14)برگ ثبت طرح ها و ابتكارات آموزشي v                نمون برگ شماره 15)ارائه پيشنهاد معلم در زمينه تسهيل کاربرد دفاتر كار   v                جدول ارزيابي نحوه استفاده از دفاتر كار v                جملات وكلمات قصار معصومين و بزرگان در خصوص ورزش و تربيت بدني v                شيوه نامه امتحانات دانش آموزان شركت كننده در مسابقات بين المللي       مقام معظم رهبري: امر به ورزش امر به معروف است.        کار برگ اطلاعات آموزشگاه و دبیر تربیت بدنی   نام آموزشگاه .....................................................................................        دوره تحصيلي  ............................................................................     آمار تعداد دانش آموزان ......................................تعداد کلاسها ..................................... نام و نام خانوادگی معلم تربیت بدنی .....................................................................................سنوات خدمت ................................   سال مدرک  تحصیلی ........................................................................           رشته تحصيلي  ............................................................................................... میزان ساعات تدریس در آموزشگاه  :  موظف ......................... ساعت       غیر موظف ..............................   ساعت آدرس و تلفن آموزشگاه .............................................................................................................................................................................................................. ميزان تدریس در سایر مدارس: 1ـ نام آموزشگاه  .........................................................................................................  دوره تحصيلي .........................................................  ميزان تدريس  .................................      ساعت    2ـ نام آموزشگاه  .......................................................................................................  دوره تحصيلي ..........................................................  ميزان تدريس  ..................................      ساعت برنامه هفتگی درس تربیت بدنی                                                    ساعت      ایام هفته صبح عصر ساعت  اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت  چهارم ساعت  اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت  چهارم شنبه                 يکشنبه                 دو شنبه                 سه شنبه                 چهار شنبه                 پنجشنبه                   مقام معظم رهبري : نگاه اصلی و عمومی من به ورزش این است که همه باید ورزش کنند؛ بزرگ و کوچک، زن و مرد، پیر و جوان.    مقدمه:                                                                                                                                                                 جاي بسي خوشحالي است كه پس از تلاش هاي بسيار مسؤولان اداره كل تربيت بدني مدارس و كارشناسان ايشان در حوزه هاي مختلف بويژه شهر تهران در طول دهه گذشته، كليات كتب راهنماي معلم سه دوره ی تحصيلي تدوين شده است و اكنون كتاب راهنماي معلم دوره ابتدايي در مدارس اجرا و بتدريج اين اقدام براي ساير دوره هاي تحصيلي بوقوع خواهد پيوست. اكنون نظام تعليم و تربيت آموزشگاه هاي كشور جايگاه تربيت بدني را در مدارس بيش از پيش باارزش و سودمند تلقي كرده و در رتبه ی شایسته ی خود جاي داده است. رتبه اي كه ناشي از تلاش هاي علمي براي تبيين و تدوين رويكردهاي اين درس در چارچوب نظام برنامه ريزي درسي و پيروي از اصول حاكم بر دانش نوين اين رشته علمي در جهان شكل گرفته است .    كوشش ديگر كه با همت اداره كل تربيت بدني و گروه تربيت بدني آموزش و پرورش شهرتهران و برخورداري از نظرات و پيشنهادهاي كارشناسان ارشد دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و همچنين كارشناسان تربيت بدني استانهاي كشور به وقوع پيوسته ، دفتركارمعلم تربيت بدني است. اين اقدام شایسته كه با انگيزه تسهيل و نظم بخشي به مديريت و اداره كلاسهاي تربيت بدني در دوره هاي تحصيلي سه گانه انجام شده،‌نويد ديگري رابراي رشد و شكوفايي اين درس و تاثيرات ارزنده آن بر ابعاد و حيطه هاي دانشي،نگرشي و مهارتي دانش آموزان به همراه دارد. در اين دفتر تلاش شده تمامي کاربرگ ها،‌چك ليست ها، جداول و مطالب سودمندي كه در طول اجراي برنامه هاي درس تربيت بدني و فعاليت هاي مكمل اين درس معلمان به آنها نياز دارند، آورده شود. اين اقدام سرعت عمل معلم را در اداره كيفي كلاس افزايش داده و به اقتدار ومديريت اجرايي وي مي انجامد. اگر چه در حال حاضر گزارش پژوهشي، مبني بر ضرورت تدوين اين دفتر وجود ندارد،‌اما نظرات كارشناسان خبره و معلمين مجرب براين مهم اذعان دارد كه اجراي كامل و مطلوب درس تربيت بدني نيازمند زماني بيش از دو ساعت در هفته است. از اين رو هرگونه اقدامي كه بتواند به افزايش بهره وري در اين ساعت محدود كمك نمايد و به افزايش تمركز معلمان تربيت بدني در اجراي دقيق محتواي آموزشي بيانجامد، شايسته توجه ودرخور تقدير است. اين اداره كل اميدوار است معلمان از اين اقدام شایسته كه بر گرفته از نظرات و توصيه هاي كارشناسانه مي باشد و براي اولين سال بصورت آزمايشي اجراء مي شود استقبال كرده و پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي خود را در طول دوره آزمايشي، بصورت کتبی به اداره كل تربيت بدني آموزش و پرورش استان محل خدمت خود ارائه نمايند. با سپاس از همه معلمان و مسؤولان دلسوز.                                                                                             وزارت آموزش و پرورش                                                                                             حوزه تربيت بدني و سلامت               امام خميني ره) : ورزش و تربيت بدني جزء عملي تعليم و تربيت است.    شرح وظایف پست سازماني معلمين و دبيران تربيت بدني  (بر اساس دستورالعمل  23/984/660-12/2/1384  وزارت آموزش و پرورش)   شاغل دراين پست زير نظر مدير آموزشگاه ، با هماهنگي و تعامل با ساير عوامل آموزشگاه عهده دار وظايف زير است:   1ـ حضور منظم در آموزشگاه بر اساس برنامه هفتگي آموزشگاه . 2ـ ارايه فهرست تجهيزات و ملزومات ورزشي مورد نياز به مدير آموزشگاه جهت تهیه 3ـ رعايت نکات ايمني و بهداشتي . 4ـ استفاده از کفش و لباس ورزشي مناسب و ترغيب دانش آموزان به اين امر . 5ـ کنترل حضور و غياب و ثبت سوابق ورزشي،آموزشي و انضباطي دانش آموزان . 6ـ اجراي هدفمند برنامه درس تربيت بدني با استفاده  از طرح درس . 7ـ ارزشيابي دانش آموزان براساس شيوه نامه هاي مصوب ابلاغي وزارت متبوع ومراجع ذيصلاح . 8ـ تلاش در جهت استفاده بهينه از وسايل و امکانات ورزشي آموزشگاه . 9ـ ترغيب دانش آموزان به شرکت در فعاليّت هاي مستمر ورزشي . 10ـ تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش علمي و عملي خود در امر تربيت بدني . 11ـ تعامل با اولياء دانش آموزان در ارتباط با مسائل تربيت بدني . 12ـ شرکت در جلسات مرتبط با شغل مورد تصدي پيش بيني شده در آموزشگاه امام خميني (ره): در ورزش ، قهرماني مهم نيست ، اخلاق قهرماني مهم است.    سخن دوستانه ای با همكاران عزیز و  گرامي موضوع: درس تربيت بدني، سلامت و ايمني   تحرك و فعاليت بدني يكي از نيازهاي مهم و ضروري انسان است. بي شك ، بدن كم تحرك و غیر فعال نمي تواند صحت و سلامتي سيستم هاي خود را حفظ نمايد در این راستا بایستی اذعان نمود: انسان کم تحرک دير يا زود دچارعوارض و بيماري هاي مختلف خواهد شد.همانطور كه سازمان بهداشت جهاني نيز اعلام نموده "تحرك رمز سلامتي است"وتربيت بدني تنها درسي است كه از طريق حركت به اهداف آموزشي و پرورشي خود دست مي يابد. و اين وظيفه خطير به ما سپرده شده تا راهنماي دانش آموزان به سوي جاده سلامتي، تندرستي و نشاط باشيم. به ياد داشته باشيم هدف درس تربيت بدني در مرحله اول، ارتقاء سلامتي دانش آموزاست و با تمامي فعاليت ها و برنامه هاي اين درس در داخل و خارج از آموزشگاه، بگونه اي اجرا و نظارت شود که نهايتاًاين هدف ارزشمند تحقق يابد. ما در اين راه بر خود فرض مي دانيم كه نهايت سعي و تلاش خویش را بكار گيريم تا با تمهيدات لازم و افزايش ضرايب ايمني، اثرات و  فوائد ارزشمند ورزش افزون و خطرات، آسيب ها و صدمات تا سر حد امكان كاهش يابد.  ياد آوري چند توصيه مهم ايمني كه انتظار مي رود مورد اقدام شايسته معلمين عزیز تربيت بدني قرار گيرد: 1.ضرورت اطلاع ازسلامت دانش آموزان: بررسي وضعيت سلامتي واحياناً عوارض وبيماري هاي دانش آموزوتكميل وتاييد نمون برگ آگاهي از سلامتي(نمون برگ شماره يك) توسط اولياي دانش آموزان با همكاري آموزشگاه امري كاملاً ضروري است. 2.فوريت هاي پزشكي: تهيه و در دسترس قراردادن جعبه كمك هاي اوليه اي كه داراي وسايل و مواد ضروري مورد نيازحوادث و سوانح باشداز اولويت هاي كاري آموزشگاه محسوب مي شود كه احتياج به پيگيري دارد. همچنين رعايت اصول كمك هاي اوليه در امداد رساني به دانش آموزان صدمه ديده باعث خواهد شد كه اين گونه افراد با مشكلات بعدي كمتري روبروشوند، تهيه نشاني و شماره تلفن نزديكترين مركز پزشكي و در موارد حاد تماس با اورژانس از جمله موارد ضروري به نظر مي رسد، همچنين اطلاع رساني سريع وبه موقع به والدين دانش آموز صدمه ديده براي حضور در كنار فرزندشان مورد توصيه است . 3.اولين مراقب دانش آموز خود او: دانش آموزان نسبت به مسؤوليت هاي شخصي در برابر سلامتي خود وعواقب  بي احتياطي اجراي ناشيانه مهارت ها، استفاده نادرست از وسايل و امكانات ورزشي و فشار بيش از حد به بدن، توجيه شوند. 4.مسووليت فردي دانش آموز در برابر ديگران: تفهيم دانش آموزبه اينكه اگرمسبب ايجاد خطر و آسيب به سايرين باشد از نظر قوانين حقوقي، خود نيزمسؤول پاسخگويي است. بازي خطر ناك، عدم رعايت قوانين ومقررات بازي وهرگونه درگيري ازمصاديق بي احتياطي ومسؤوليت آور است. 5.برخورد با دانش آموزان خاطي: فردي كه در حين فعاليت ورزشي جوانب ايمني و احتياطي را مراعات نمي نمايد ابتدا مورد تذكرات شفاهي و سپس،كتبي و نهايتاًمحروميت موقت از شركت در ورزش قرار گيرد. 6.توجه به تفاوت هاي فردي: در تمرينات و فعاليت هاي گروهي اعم از آماده سازي بدني، تمرينات مهارتي و آمادگي جسماني توان ميانگين كلاس در نظر گرفته شود و براي دانش آموزان توانمند تمرينات اضافي و براي دانش آموزان كم توان استراحت بيشتر در نظر گرفته شود. 7.نظارت مستمر بر فعاليت ها: حضور در صحنه فعاليتها، بويژه وقت تمرينات آزاد و كنترل اعمال و رفتار ورزشي دانش آموزان  امري الزامي است. استفاده ازدانش آموزان با تجربه، متعهد ومتخلق نيز(به نوبت)در نظارت و داوري مفيد است. 8.ايمني تجهيزات: دروازه ها،پايه هاي فلزي واليبال و بسكتبال و... از نظر شرايط ايمني و سالم بودن، بويژه نصب پوشش اسفنجي  روي پايه ها و ثابت نمودن دروازه ها بررسي و با همكاري مدير آموزشگاه اقدام شود. 9.ايمني كف حياط: سطح فيزيكي حياط لازم است مسطح و هموار بوده وازاصطكاك لازم براي جلوگيري از سر خوردن  برخوردار باشدبنابراين در صورت لزوم شن و خاك پراكنده در حياط با پيگيري مدير آموزشگاه بطور متناوب جمع آوري،  سطح موزائيك ها آجداروچاله ها، پستي بلندي هاي شديد،راه آب هاي خطرسازو...،باآسفالت یاملات مناسب لكه گيري وهموار شود. 10. حريم ايمني زمين هاي ورزشي: حتّي الامكان رعايت حد و حدود مناسب و منطقي هرزمين ورزشي با ساير زمين ها، ديوار، باغچه،  سكو، سطل زباله، آبخوري،سرويس بهداشتي و هر گونه مانع ديگر رعايت شود. 11. مناسب بودن وسايل ورزشي: استفاده از وسائل ورزشي استاندارد، متناسب با هر رشته ورزشي، سن و جنسيت دانش آموزان از اصول آموزشي لازم الاجراست. 12. آزمون درس تربيت بدني: امتحان درس تربيت بدني ابزاري براي اندازه گيري ميزان آموخته ها و توانايي هاي كسب شده دانش آموز است و بخودي خود نبايد هدف محسوب شود. بعمل آوري آزمون بدون تمرين كافي(در آموزشگاه و منزل) اقدامي از جهت علمي نادرست و نوعي بي مبالاتي درحفظ سلامت دانش آموز محسوب مي شود. 13.  پشتكار در تامين نيازها: اگر چه مديران مدارس خود را مسؤول تامين امكانات لازم و ضروري براي تعليم وتربيت دانش آموزان مي دانندودراين زمينه ازهيچ كوشش وتلاشي دريغ نمي ورزند، ولي به خاطر داشته باشيم اين عزيزان مسؤول، با مشكلات و توقعات مختلفي روبرو هستند.  شايد نتوان انتظار داشت كه همه نيازهاي مهم و ضروري تربيت بدني همانند ساير دروس به سرعت و درحد مطلوب توسط مدير برآورده شود ولي آنچه مسلَّم است، جديت و پيگيري شما همكار عزیز و تلاش براي متقاعد نمودن مدير آموزشگاه قطعاً نتيجه بخش خواهد بود. 14.  ابتکار و خلاقیت : ابتکارات و خلاقیت های معلمان فرهیخته، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و ویژگی های بومی، سنتی و جغرافیایی و ... نیز می تواند در جذابیت درس تربیت بدنی و در نتیجه توسعه و رشد سلامتی و ایمنی دانش آموزان و جامعه میهن اسلامی بسیار مؤثر باشد.                                                                                                   اداره كل تربيت بدني مدارس كشور                                                                                           پيامبر اكرم (ص) : بهتر از دارايي فراوان ، تندرستي است.                                                                                                                                                                                                              نمون برگ شماره يك      نمون برگ آگاهي از سلامتي   از آموزشگاه :                                                                                                     تاريخ :   به ولي محترم دانش آموز:   نظر به اينكه سلامتي جسماني ضروري ترين شرط شركت در هرگونه فعاليت ورزشي است و به منظور حفظ سلامت دانش آموزان واطلاع معلمان تربيت بدني از وضعيت جسماني ايشان،  در صورتي كه فرزند شما از سلامتي كامل برخوردار است يا خدای نکرده احتمالاً دچار هر گونه بيماري از قبيل: عوارض قلبي ،تنفسي،اعمال جراحي ،بيماري هاي عفوني ،ناراحتي هاي مفصلي،ديابت، نارسايي بينايي وشنوايي،ناراحتي هاي مزمن و… مي باشد، خواهشمند است مراتب را از طریق این نمون برگ به اطلاع آموزشگاه برسانيد.                                                                                                 مهر وامضاي مدير آموزشگاه     مديريت محترم آموزشگاه : ................................................................. اينجانب : ..............................................................................................................      ولي دانش آموز : .........................................................................................................   بدينوسيله اعلام مي دارم: فرزندم از سلامتي كامل جسماني براي انجام فعاليت هاي ورزشي آموزشگاه شامل: نرمش ، تمرينات و مسابقات ورزشي         و آزمون هاي سنجش قابليت هاي جسماني ايفردبرتر ( 540متر،درازونشست ،بارفيكس خوابيده و انعطاف پذيري )، برخوردارمي باشد. (ولي گرامي :در صورت عدم آگاهي كافي از سلامت جسماني فرزندتان ، قبل از تاييداين نمون برگ با پزشك مشورت كنيد .)                                                                                                                           تاريخ وامضاء یا اثر انگشت ولي دانش آموز     ارائه مدارك پزشكي براي معذوريت ها وبيماري ها الزامي مي باشد       مديريت محترم آموزشگاه :   اينجانب                                               ولي دانش آموز بدينوسيله اعلام مي دارم فرزندم بدليل ابتلا به عارضه يا بيماري  ......................................................................................................    قادر به انجام فعاليت هاي ورزشي زير در ساعت درس تربيت بدني نمي باشد و گواهی پزشک متخصص نيز به پيوست تقديم مي شود .   نرمش    c          تمرينات ورزشي   c            مسابقات ورزشي  c امتحانات درس تربيت بدني : دوي 540 متر  c      بارفيكس خوابيده  c     انعطاف پذيري  c        درازونشست  c                                                                                                                                                                                       تاريخ وامضاء یا اثر انگشت ولي دانش آموز     مقام معظم رهبري : ورزش دروازه صدور معنويت و ارزش هاي متعالي است.              جدول زمانبندي ومحتواي كلي يك جلسه درس تربيت بدني دوره ی تحصیلی راهنمايي     موضوع درس زمان اختصاص داده شده(دقيقه) شرح فعاليت هاي پيش بيني شده آمادگي سازماني 10 حضور و غياب – تعويض لباس – صف بندي  توجه به نكات بهداشتي و ايمني  آماده نمودن وسايل و محيط ورزشي-تئوري درس تربيت بدني گرم كردن عمومي گرم كردن اختصاصي 15 انواع دويدن ها  - انواع نرمش هاي عمومي انواع تمرينات و نرمش هاي مرتبط با هدف هاي آموزشي آموزش مهارت ها و تمرين 25 آموزش و تمرين طبق طرح درس ( در صورت تدوين و انتشار كتاب تربيت بدني،فعاليت ها طبق آن انجام خواهد شد )  ثبت مهارت هاي آموزش داده شده در دفتر روزانه فعاليت هاي آزاد ورزشي 35 تقسيم بندي دانش آموزان متناسب با فضاي موجود در آموزشگاه و انجام فعاليت با نظارت معلم سرد كردن و برگشت به حالت اوليه 5 حركات آرام دويدن ـ راه رفتن ـ تمرينات كششي و نفس گيري ـ جمع آوري وسايل ـ شستن دست و صورت برگشت به كلاس ـ تعويض لباس ـ آمادگي براي كلاس بعدي              زمان: 90دقيقه     جدول دو بعدي اهداف ومحتواي درس تربيت بدني دوره راهنمايي              پايه اهداف   پايه اول پايه دوم پايه سوم   اهداف و مفاهيم شناختي                   اهداف و مفاهيم مهارتي                     اهداف و مفاهيم آمادگي جسماني             فهرست عناوين و برنامه تدريس سالانه دوره راهنمايي(نوبت اول) شماره جلسه ü     حيطه آموزشي عنوان درس خلاصه محتواي تدريس شناختي (دانشي) رواني حركتي (مهارتي) عاطفي (نگرشي)                                                                                                                                                                                     فهرست عناوين و برنامه تدريس سالانه دوره راهنمايي(نوبت اول) شماره جلسه ü     حيطه آموزشي عنوان درس خلاصه محتواي تدريس شناختي (دانشي) رواني حركتي (مهارتي) عاطفي (نگرشي)                                                                                                                                                                                       نمون برگ شماره  دو          نمون برگ ثبت مشخصات و ميزان تجهيزات ورزشي و وضعيت فضاهاي ورزشي آموزشگاه              نام آموزشگاه                                                       منطقه / شهرستان                                                    تعداد كل دانش آموزان آموزشگاه :          ليست ملزومات ورزشي مدارس ( موجود ـ مورد نياز ) وضعيت سالن يا زمين هاي ورزشي آموزشگاه رديف نام وسيله يا تجهيزات تعداد وسايل موجود (ازنظر كيفيت ) تعداد  مورد نياز ( كمبود ) نام زمين يافضاي ورزشي ابعاد زمين ها (به متر) وضعيت خط كشي نو مستعمل طول عرض ارتفاع خوب متوسط ضعيف 1 پايه وتور بدمينتون       واليبال             2 پايه ، صفحه و حلقه بسكتبال       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 3 پايه وتور واليبال       4 دروازه وتور هندبال       5 ميز و پايه وتور پينگ پنگ       6 پمپ باد (تلمبه)       هندبال             7 دستگاه آزمون ايفرد سه كاره       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 8 دستگاه آزمون بارفيكس خوابيده       9 جعبه آزمون انعطاف پذيري       10 سبد نگهداري توپ       11 مانع دو و ميداني       بسكتبال             12 تابلو اعلانات ورزشي       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 13 مانع مخروطي       14 تخته تعادلي       15 چوب امدادي       16 چوب 1 متري       بدمينتون             17 توپ بدمينتون       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 18 توپ بسكتبال       19 توپ پينگ پنگ       20 توپ تنيس (ماهوتي)       21 توپ طبي (مديسن بال)       پينگ پنگ             22 توپ فوتبال و فوتسال       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 23 توپ واليبال       24 توپ هندبال       25 تشك انفرادي ( 50 ×70 Cm)       26 تشك ژيمناستيك ( 200*100 Cm)       اتاق ورزش             27 حلقه هولاهوپ       شرح موارد مورد نياز فضاي فوق : 28 راكت بدمينتون       29 راكت پينگ پنگ       30 صفحه ومهره شطرنج       حياط آموزشگاه             31 طناب 15 متري       شرح موارد مورد نياز فضاي ورزشي فوق : 32 طناب ورزشي دسته دار       33 ساير اقلام:       34 ساير اقلام:       نام ونام خانوادگي و امضاي معلم تربيت بدني                                                                                                                مهر وامضاي مدير آموزشگاه                     امام خميني (ره): شما ورزشكاران بايد به علي (ع) اقتدا كنيد.        نمون برگ شماره  سه                                   نمون برگ ثبت بخشنامه هاي ارسالي منطقه به مدارس     رديف موضوع  بخشنامه شماره و تاريخ بخشنامه تاريخ وصول اقدامات انجام شده يا نياز به اقدام توسط معلم و آموزشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               امضاى معلم تربيت بدني   حضرت علي (ع): پروردگارا بدن مرا براي اطاعت خودت قوي گردان.                          نمون برگ شماره چهار   نمون برگ ثبت صدمات و آسيب هاي ورزشي دانش آموزان در ساعت تربيت بدني     رديف نام و نام خانوادگي دانش آموز كلاس تاريخ ساعت علت آسيب نوع آسيب اقدامات انجام شده جهت مصدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               امضاي معلم تربيت بدني   لیست حضور و غیاب وثبت خلاصه فعاليت هاي كلاسي نوبت اول كلاس  ..................................(براي تكثير از ليست ضميمه استفاده شود) ردیف نام و نام خانوادگی سن قد وزن جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه13 جلسه 14 خلاصه جلسات 1                                     جلسه  1  تاريخ : 2                                     3                                     4                                     جلسه  2  تاريخ : 5                                     6                                     7                                     جلسه  3  تاريخ : 8                                     9                                     10                                     جلسه  4  تاريخ : 11                                     12                                     13                                     جلسه  5  تاريخ : 14                                     15                                     16                                     جلسه  6  تاريخ : 17                                     18                                     19                                     جلسه  7  تاريخ : 20                                     21                                     22                                     جلسه  8  تاريخ : 23                                     24                                     25                                     جلسه  9  تاريخ : 26                                     27                                     28                                     جلسه 0 1  تاريخ : 29                                     30                                     31                                     جلسه 1 1  تاريخ : 32                                     33                                     34                                     جلسه 2 1  تاريخ : 35                                     36                                     37                                     جلسه 3 1  تاريخ : 38                                     39                                     40                                     جلسه 4 1  تاريخ : 41                                     42                                       لیست حضور و غیاب وثبت خلاصه فعاليت هاي كلاسي نوبت دوم كلاس  ...................................... .(براي تكثير از ليست ضميمه استفاده شود) ردیف نام و نام خانوادگی سن قد وزن جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه13 جلسه 14 خلاصه جلسات 1                                     جلسه  1  تاريخ : 2                                     3                                     4                                     جلسه  2  تاريخ : 5                                     6                                     7                                     جلسه  3  تاريخ : 8                                     9                                     10                                     جلسه  4  تاريخ : 11                                     12                                     13                                     جلسه  5  تاريخ : 14                                     15                                     16                                     جلسه  6  تاريخ : 17                                     18                                     19                                     جلسه  7  تاريخ : 20                                     21                                     22                                     جلسه  8  تاريخ : 23                                     24                                     25                                     جلسه  9  تاريخ : 26                                     27                                     28                                     جلسه 0 1  تاريخ : 29                                     30                                     31                                     جلسه 1 1  تاريخ : 32                                     33                                     34                                     جلسه 2 1  تاريخ : 35                                     36                                     37                                     جلسه 3 1  تاريخ : 38                                     39                                     40                                     جلسه 4 1  تاريخ : 41                                     42                                     فرم ثبت نمرات ارزشیابی تكويني و پایانی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی راهنمايي نوبت  اول  كلاس  ......................................................(براي تكثير ازفرم ضميمه استفاده شود) ردیف       نام و نام خانوادگي دانش آموز سن به سال ارزشیابی تكويني ارزشیابی پایانی حیطه دانشی  (3 نمره) حیطه مهارتی (14 نمره) حیطه نگرشی (3 نمره) جمع نمره مستمر (20 نمره) حیطه دانشی پرسش تئوری (2 نمره) حیطه نگرشی رشد اجتماعی  و اخلاقی (2 نمره) آزمون هاي آمادگي جسماني  8 نمره  (هرآزمون 4 نمره)   آزمون مهارتی (4 نمره)   اجرای مهارت حین بازی (4نمره) جمع نمره پایانی  نیم سال (20 نمره) نام آزمون : .................. نام آزمون : .................. رکورد نمره رکورد نمره 1                               2                               3                               4                               5                               6                               7                               8                               9                               10                               11                               12                               13                               14                               15                               16                               17                               18                               19                               20                               21                               22                               23                               24                               25                               26                               27                               28                               29                               30                               31                               32                               33                               34                               35                               36                               37                               38                               39                               40                               41                               42                                   نام وامضاي دبير تربيت بدني                                                                                                                                               مهر وامضاي مدير آموزشگاه     فرم ثبت نمرات ارزشیابی تكويني و پایانی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی راهنمايي نوبت  دوم  كلاس  ...................................................... (براي تكثير ازفرم ضميمه استفاده شود) ردیف       نام و نام خانوادگي دانش آموز سن به سال ارزشیابی تكويني ارزشیابی پایانی حیطه دانشی  (3 نمره) حیطه مهارتی (14 نمره) حیطه نگرشی (3 نمره) جمع نمره مستمر (20 نمره) حیطه دانشی پرسش تئوری (2 نمره) حیطه نگرشی رشد اجتماعی  و اخلاقی (2 نمره) آزمون هاي آمادگي جسماني  8 نمره  (هرآزمون 4 نمره)   آزمون مهارتی (4 نمره)   اجرای مهارت حین بازی (4نمره) جمع نمره پایانی  نیم سال (20 نمره) نام آزمون : .................. نام آزمون : .................. رکورد نمره رکورد نمره 1                               2                               3                               4                               5                               6                               7                               8                               9                               10                               11                               12                               13                               14                               15                               16                               17                               18                               19                               20                               21                               22                               23                               24                               25                               26                               27                               28                               29                               30                               31                               32                               33                               34                               35                               36                               37                               38                               39                               40                               41                               42                                   نام وامضاي دبير تربيت بدني                                                                                                                                               مهر وامضاي مدير آموزشگاه   امام حسين (ع): در تمامي عمر براي سلامتي و حفظ تندرستي بدن هاي خود كوشا باشيد.                                                                                     نمون برگ شماره  پنج نمون برگ ثبت صورت جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه …….………………….   عنوان جلسه : شماره جلسه :  يك                 تاريخ جلسه :   مكان جلسه : ساعت شروع واتمام جلسه :   دستور جلسه : 1-  2 - 3 - 4 - 5 -       مصوبات جلسه : رديف تصميمات اتخاذ شده مسؤول پيگيري مهلت اجراي مصوبه وضعيت اجراي مصوبه اجرا شده علت عدم اجراي مصوبه 1           2           3           4           5               اسامي شركت كنندگان در جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه : رديف نام و نام خانوادگي سمت محل امضاء رديف نام و نام خانوادگي سمت دانش آموز محل امضاء 1   مديرآموزشگاه   5   سرگروه ورزشي   2   معلم تربيت بدني   6   سرگروه ورزشي   3   معاون پرورشي و تربيت بدني   7   سرگروه ورزشي   4   نماينده انجمن اولياء             ((  مهلت ارسال تصوير صورتجلسه شماره يك به كارشناسي تربيت بدني شهرستان / منطقه تا پايان مهرماه مي باشد  ))   حضرت علي (ع): تندرستي گواراترين لذت هاست.      نمون برگ شماره  شش نمون برگ ثبت صورت جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه …….………………….   عنوان جلسه : شماره جلسه :  دو                   تاريخ جلسه :   مكان جلسه : ساعت شروع واتمام جلسه :   دستور جلسه : 1-  2 - 3 - 4 - 5 -       مصوبات جلسه : رديف تصميمات اتخاذ شده مسؤول پيگيري مهلت اجراي مصوبه وضعيت اجراي مصوبه اجرا شده علت عدم اجراي مصوبه 1           2           3           4           5               اسامي شركت كنندگان در جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه : رديف نام و نام خانوادگي سمت محل امضاء رديف نام و نام خانوادگي سمت دانش آموز محل امضاء 1   مديرآموزشگاه   5   سرگروه ورزشي   2   معلم تربيت بدني   6   سرگروه ورزشي   3   معاون پرورشي و تربيت بدني   7   سرگروه ورزشي   4   نماينده انجمن اولياء                 ((  مهلت ارسال تصوير صورتجلسه شماره دو به كارشناسي تربيت بدني شهرستان / منطقه تا پايان بهمن ماه مي باشد  )) امام خميني (ره) : وقتي قهرمان ها، قهرمان هاي اسلامي باشند پشتوانه يک ملت هستند بازوي يک ملت هستند.        نمون برگ شماره  هفت   نمون برگ ثبت صورت جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه …….………………….   عنوان جلسه : شماره جلسه :  سه                   تاريخ جلسه :   مكان جلسه : ساعت شروع واتمام جلسه :   دستور جلسه : 1-  2 - 3 - 4 - 5 -       مصوبات جلسه : رديف تصميمات اتخاذ شده مسؤول پيگيري مهلت اجراي مصوبه وضعيت اجراي مصوبه اجرا شده علت عدم اجراي مصوبه 1           2           3           4           5               اسامي شركت كنندگان در جلسه كميته ورزش شوراي آموزشگاه : رديف نام و نام خانوادگي سمت محل امضاء رديف نام و نام خانوادگي سمت دانش آموز محل امضاء 1   مديرآموزشگاه   5   سرگروه ورزشي   2   معلم تربيت بدني   6   سرگروه ورزشي   3   معاون پرورشي و تربيت بدني   7   سرگروه ورزشي   4   نماينده انجمن اولياء                                              ((  مهلت ارسال تصوير صورتجلسه شماره سه به كارشناسي تربيت بدني شهرستان / منطقه تا پايان ارديبهشت ماه مي باشد  ))   مقام معظم رهبري : ورزش یکی از شئون زندگی است.      نمون برگ شماره  هشت                                                                                                                               نمون برگ ثبت مشخصات سرگروه هاي ورزشي آموزشگاه ……………………………   رشته ورزشي نام و نام خانوادكي كلاس سابقه فعاليت ورزشي شماره تماس ورزش صبحگاهي         آمادگي جسماني         بدمينتون         بسكتبال         تنيس روي ميز         تكواندو         دووميداني         بازيهاي دبستاني         شنا         شطرنج         كوه پيمايي وپياده روي         فوتسال – فوتبال         واليبال         هندبال         اسكيت         كشتي         ژيمناستيك         دوچرخه سواري         كاراته                                         صورت جلسه گردهمائي عمومي سرگروه هاي ورزشي آموزشگاه با هدف توجيه وظايف سرگروه هاو تعيين نفرات شركت كننده در جلسات كميته ورزش شوراي آموزشگاه: خلاصه مذاكرات و تصميمات                     نام و نام خانوادگي وامضاي معلم تربيت بدني (مسؤول سرگروه هاي ورزشي )   نام وامضاي سرگروه هاي ورزشي حاضر در جلسه: رديف نام ونام خانوادگي امضاء رديف نام ونام خانوادگي امضاء رديف نام ونام خانوادگي امضاء 1     6     11     2     7     12     3     8     13     4     9     14     5     10     15                                                                                                                                                  ((  مهلت ارسال تصوير صورتجلسه به كارشناسي تربيت بدني شهرستان / منطقه تا پايان مهرماه مي باشد  ))   رسول اكرم (ص) : تفريح کنيد، بازي کنيد، زيرا دوست ندارم که درميان شما خشونتي ديده شود.        نمون برگ شماره  نه                        تقويم و گزارش فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي ( مسابقات آموزشگاه - برگزاري نمايشگاه – اردو- بازديد- كوهنوردي – استخرشنا )   رديف برنامه يا مسابقه تاريخ برگزاري مناسبت برگزاري تعداد شركت كنندگان تعداد مسابقات                                                                                                                                                                                                                                                                               نام ونام خانوادگي                                                                                                                                                                  محل  مهر و امضاي مدير :                           و امضاي معلم :                                           
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 22:39 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیستم آذر 1390

اطلاعات وآماردبیران تربیت بدنی شهرستان پلدختر(پسران)

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

رشته

نام مدرسه

ساعات تدریس

سابقه تدریس

موظف

غیرموظف

مرتبط

غیرمرتبط

کدپرسنلی

امتیاز

موبایل

1

صحبت اله دستیاری

فوق لیسانس

تربیت بدنی

هنرستان حضرت رسول

18

24

24

0

بله

-

38365175

491

09166617715

2

هادی محمدی فرد

لیسانس

تربیت بدنی

دانش

24

21

24

0

بله

-

 

420

09163612684

3

نعمت اله دستیاری

لیسانس

تربیت بدنی

شاهد

24

21

24

0

بله

-

 

415

09169636636

4

اردشیر ترکارانی

لیسانس

تربیت بدنی

شهیدبهشتی

24

17

24

0

بله

-

 

380

09166635795

5

مصطفی قربانی

لیسانس

تربیت بدنی

راهنمایی شاهد

24

13

24

0

بله

-

 

350

09169632794

6

فخرالدین دریکوند

لیسانس

تربیت بدنی

شهیداشرفی

24

14

24

0

بله

-

 

346

09163633055

7

نصیر عسگری

لیسانس

تربیت بدنی

شهیدکلانتری

24

14

24

0

بله

-

 

342

09163633163

8

فرج اله میرشادی

فوق دیپلم

تربیت بدنی

راهنمایی شهیدنظری

24

22

24

0

بله

-

 

341

0166679212

9

کیامنش جودکی

فوق دیپلم

تربیت بدنی

شهدای بابازید

24

21

24

0

بله

-

 

395

09163632926

10

هادی سوخته زاری

فوق دیپلم

تربیت بدنی

شهیدمنصوری

24

10

24

0

بله

-

 

350

09163632319

11

احمد خوشبخت

فوق دیپلم

تربیت بدنی

ابتدایی امام حسن

24

5

24

0

بله

-

 

180

09399936766

12

محمد پورنصیر

لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدبرجی پور

24

1

24

0

بله

-

 

140

09168587661

13

مجتبی حسینی

لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی انقلاب اسلامی

24

1

24

0

بله

-

 

138

09169579960

14

امین سعیدی

لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدعلیپور

24

1

24

0

بله

-

 

135

09398392512

15

هادی کرندی

فوق لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدمحمودوند

24

1

24

0

بله

-

 

134

09169636432

16

یوسف کلانتری

لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدمنصوری

24

1

24

0

بله

-

 

130

09169597602

17

علی محمد نورعلیوند

لیسانس

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدچاغروند

24

1

24

0

بله

-

 

128

09169597363

18

علی دهقانی

فوق دیپلم

تربیت بدنی

ابتدایی شهیدبازوند

24

1

24

0

بله

-

 

110

09379411060

 

 

 

                                                                                            سرگروه تربیت بدنی پسران(راهنمایی)

                                                                                                       صحبت اله دستیاری

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 21:39 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیستم آذر 1390

بررسی وشناخت کمی وکیفی اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه ایمنی وشرایط زیست-محیط

                            بنام خدا

نویسنده:صحبت اله دستیاری

سال انتشار:1388

عنوان مقاله:

بررسی وشناخت کمی وکیفی اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس  استان لرستان ازدیدگاه ایمنی وشرایط زیست-محیطی

کلیدواژه:

اماکن و فضاهای ورزشی- تجهیزات ورزشی  –ایمنی –زیست محیطی – مدارس استان لرستان.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی وکیفی اماکن،فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه ایمنی وشرایط زیست-محیطی و ارائه نتایجی مربوط به کمبودهاومشکلات در رابطه با حفظ وتعمیر ونگهداری اماکن وتجهیزات مذکور میباشد.جهت بررسی این موضوع اطلاعات حاصله ازسه پرسشنامه محقق ساخته حاوی81متغیر(35متغیر بررسی کمی وکیفی اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان،17متغییرمربوط به شرایط ایمنی وسلامت اماکن وتجهیزات  مذکورو29متغییرمختص شرایط زیست-محیطی اماکن وتجهیزات فوق الذکر) وهمچنین جامعه آماری شامل23 مکان وفضای ورزشی درقالب مجتمعهای ورزشی مربوط به سازمان آموزش وپرورش استان لرستان درسال1387 میباشد.نمونه آماری بدلیل قلت جامعه آماری برابرجامعه آماری  فرض گردیده است.محقق درمدت زمان سه ماه اطلاعات موردنیاز راجمع  آوری نموده وبا استفاده ازروش آماری توصیفی  مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است.روایی صوری ومحتوایی ابزار اندازه گیری با تأییداساتیدوصاحب نظران رشته تربیت بدنی مورد استفاده قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان میدهدکه :                                                          

1)ازنظرکمی فضاهای ورزشی باتأکیدبرسرانه ورزشی درنزددانش آموزان  لرستانی8/26درصدضعیف و30درصدمتوسط گزارش شده است وهمچنین ازلحاظ کیفیت اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی8/34درصدخوب و1/26درصدمتوسط گزارش شده است.

2)ازنظرایمنی وسلامت،اماکن ،فضاهاوتجهیزات ورزشی فوق الذکر درحد1/39درصد متوسط و7/21درصد خوب  استنباط گردیده است.

3)از دیدگاه شرایط زیست- محیطی اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان بمیزان6/69درصددرحد خوب استخراج شده است.

به عنوان نتیجه گیری میتوان چنین برداشت نمود که مشکل اصلی ومانع بزرگ رشد ورزشی در مدارس غرب کشور کمبود تجهیزات وناچیز بودن سرانه فضای ورزشی میباشد که لرستان ازاین وضعیت جدا نیست که عدم رعایت مسایل بهداشتی وایمنی در مراکز مذکور مشکل را دو چندان نموده است.

 

مقدمه:

امروزه باعنایت خاصی که درجامعه نسبت به توسعه وتعمیم ورزش وتربیت بدنی وجود دارد، قطعاًتربیت بدنی و ورزش درآموزش و پرورش جایگاه ویژه ای پیداکرده است.البته زمانی میتوان این جایگاه را پویا  قلمداد کرد که بتوان امکانات موردنیاز برای توسعه آنرافراهم ساخت که ازجمله مهمترین آنها،توسعه اماکن فضاهاوتجهیزات ورزشی میباشد.مقاله حاضر براساس پژوهشی که در این راستا انجام گرفته،نوشته شده است که در آن سعی شده با استفاده از پشتوانه تئوریک ونظری واقعیات عملی را مورد کنکاش قرار دهد.

بیان مسئله:

تربیت بدنی وورزش دركشور ايران رشته تقريباً نوپایی است که هنوزهم تاحدودی به شکل سنتی دنبال می شود.اگرچه تاكنون تغييروتحولاتی دراين زمينه ايجادشده است،ليکن تارسيدن به معيارهاواستانداردهای جهانی فاصله ای بسیاروجوددارد.تأسیسات واماکن ورزشی نيزازاين قاعده مستثنی نيست وهم ازنظرکمی وهم ازنظرکيفی برای دستيابی به استانداردهای  معمول ومرسوم بين المللی  راه درازی درپيش دارد[4].ازآنجاکه انجام تمرينات اصولی  ورزشی وديگر جنبه های تربيت بدنی وتندرستی دراولين قدم  پس از ورود نيروی انسانی به دامان ورزش مستلزم وجود فضاها و امکانات ورزشی است لذاازنظرگاه علم وازديدگاه ورزش سلامتی،ايمنی بودن محل انجام ورزش واستاندارد نمودن اين فضاها برای استفاده کنندگان بسيارضروری وحائز اهمیت است.با توجه به هدف اصلی تربيت بدنی که عبارت است ازپرورش وتقویت  جسم و روح،شايسته است متغيرهای ايمنی وزيست محيطی  استاندارد و مورداطميمان برای اماکن وفضاهای ورزشی همواره مهياو موجود باشد تا دانش آموزان ورزشکار بدون دغدغه ازآسیبهای ناشی ازفيزيک ساختمانهاوفضاهای مربوط به تمرين و پيشرفت ورزشی خود ادامه دهند.بهمین دليل توصيف وضعيت کمی وکيفی اماکن و فضاهای ورزشی موجوددرمدارس کشور برای دست اندرکاران بسيارمفيدولازم است[1].امروزه محیط زیست و مسایل زیست-محیطی به عنوان یکی ازعمده ترین مباحث مرتبط باتوسعه پایدارجایگاه ویژه ای پیداکرده اند،به  گونه ای که رسیدن به توسعه مستلزم رعایت پیش بایست هاومقتضیات مرتبط باآن شده است[2].انجام طرحهای تحقيقاتی مرتبط بااين موضوع نشان ميدهندكه عدم  شرکت بسياری ازدانش آموزان ورزشکار،مخالفت اولياء با ورزش فرزندان خودوهمچنين به هدررفتن بسياری ازاستعدادهای ناب  ورزشی در نزدنوجوانان وجوانان دانش آموزان درکشور ما میتواند  بدون در نظرگرفتن وجودفضاهای ورزشی موردنیاز و مهمترازآن  عدم وجود ايمنی وشرايط زيست محيطی مناسب ولازم،يك  مشكل اساسی درنزد صاحب نظران و دست اندرکاران ورزش مدارس  کشور ما باشد.دراستان لرستان باتوجه به شرايط جغرافيايی  وکمبود فضاهای ورزشی لازم،واز طرفی باوجود تقریباً446000نفر دانش آموزدختروپسر مشغول به تحصيل درسه مقطع ابتدایی،راهنما يی ومتوسطه،ميتوان گفت يکی ازدلایل بی رغبتی در نزد دانش آموزان و معلمان ورزش،عدم وجود فضاهاو امکانات  ورزشی لازم است.استان لرستان همانندسایر استانهای عشیره ای غرب کشوربدلیل کم توجهی، متأسفانه از نظر فضا وامکانات ورزشی همواره دستخوش یکسری نابسامانیها می باشد و این درحالی است که اکثر ورزشکاران پرتابی وتوپی تیمهای ملی را،جوانان لرستانی تشکیل میدهند.بااین وجودکمبود اماکن، فضاهاوتجهیزات ورزشی دراین استان بچشم میخورد.شواهد نشان میدهند باتوجه به اینکه استان لرستان به عنوان یکی از استانهای توسعه نیافته کشور ازتکنولوژی وهمچنین کارخانجات صنعتی تهی بوده وبدلیل وجود بافت عشایری از آپارتمان نشینی و ترافیک شهری دوری جسته واز طرفی دارای زمینهای مسطح همجوار شهری برخوردار است،لذا اکثر اماکن وفضاهای ورزشی مربوط به آموزش وپرورش وهمچنین اماکن ورزشی مربوط به سازمان تربیت بدنی از نظرزیست-محیطی وازنظرهمجواریهای متناسب دارای شرایط بسیارخوبی است.

اهمیت وضرورت تحقیق:

درعصرحاضر ورزش یکی از شیوه هایی است که افراد میتواند با استفاده از آن بر فشارهای عصبی فایق آیند.اشخاصی که بطور منظم ورزش میکنند کمتراز سایرین دچارحمله قلبی میشوند،مغزشان استراحت بیشتری دارد،ضربان قلبشان هنگام استراحت کاهش مییابد،احساس فشارکمترواعتماد به نفس بیشتری دارند،خوشبین تر هستندو کمتر به افسردگی  دچار میشوند.ورزش همچنین سلامت جامعه و محیط را تحت تأثیر قرارمیدهد[5].دراغلب مدارس،فضاهای موجودپاسخگوی اجرای برنامه ورزشی با زمان حداقل هم نیست .همچنین مدیران مدارس اغلب ازورزش ومنافع آن اطلاع ندارند.حال باتوجه به وضعیت ورزش درمدارس وعلاقه دانش آموزان به آن آیا نباید برای حل این مشکل اقدام نمود؟ شواهدمعتبری وجوددارد،که شرکت درفعالیت بدنی درمدارس را ضروری میداند،بعضی ازاین دلایل عبارتند از:شیوه زندگی فعال،توسعه مهارتها،افزایش یادگیری محیطی، افزایش اعتماد به نفس وکاهش هزینه های درمان است.محیط ورزشی مناسب یکی ازعوامل مؤثردرارتقای کیفی اجرای ورزشی بشمارمیرود. فقدان وکمبود امکانات وتسهیلات ورزشی مناسب ازجمله  عواملی است که موجب کندی پیشرفت ورزشی دانش آموزان میشود.کیفیت،کمیت وتنوع تجهیزات ورزشی درتعیین میزان لذت بردن دانش آموزان ازبرنامه های آموزشی،تفریحی و بسیارمهم است.وجوداماکن وتجهیزات،باعث حداکثر کارایی وکاربرد زمانی درطول جلسات تمرین ورزشی یا آموزشی درمدارس میشود.تربیت نیروی انسانی،تهیه امکانات وایجاد تأسیسات ازبسترهای مهم برای آموزش وپرورش نسل آینده است.رشد فزاینده تعداد دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی،لزوم توجه به ایجاد تأسیسات ورزشی مناسب واستاندارد را برای انجام فعالیت بدنی دانش آموزان دوچندان میسازد[3].

اهداف تحقیق :

هدف کلی :

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی وشناخت اماکن فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان از نظر کمی وکیفی وازدیدگاه ایمنی و شرایط زیست-محیطی میباشد.

اهداف اختصاصی:

1-توصیف اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازنظرکمی.  

2-توصیف اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازنظرکیفی.

3-توصیف اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه  ایمنی.

4-توصیف اماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه زیست-محیطی.

پیشینه تحقیق:

الف)پیشینه داخلی:

-جباری(1385)مقاله ای راباعنوان)بررسي شرايط بهداشتي وايمني سالنهای ورزشي آموزش وپرورش مشهد)ارائه کردندکه مهمترين نتيجه آن به شرح زير ميباشد1-شرايط ساختماني ازلحاظ وضعيت دیوارها،دروپنجره،سقف و  ...حدود64/61درصدداراي شرايط مطابق بااستانداردهاي وزارت بهداشت   ودرمان ميباشند2-سرويسهاي بهداشتي اين اماکن6/66درصدبااستاندارد های موجودمطابقت دارد3-شرايط کلي تاسيسات درخصوص سيستم احتراق، نور،تهویه و...حدود48درصدبااستانداردهای وزارت بهداشت مطابقت دارد

-رضوی وهمکاران (1387)درترجمه کتاب مدیریت اماکن وتجهیزات ورزشی چنین بیان کرده اند که یک برنامه ریزی موثروکارآمد برای پیشرفت ورزش درهرکشوری مستلزم توجه به میزان اثر بخشی واستانداردسازی فضاها،اماکن و وتجهیزات ورزشی  است.

- تندنویس (1375)در تحقیق بیان می دارد که مسئولین تربیت بدنی دانشگاهها،عامل بازدارنده درفعالیتهای فوق برنامه ورزشی را 8/83درصدمربوط به کمبود امکانات وتأسیسات ورزشی دانسته اند وهمچنین گفته است که معضل کمبود فضای ورزشی در آموزش وپرورش ومدارس ازشهرت بیشتری برخورداراست

-رضایی (1385)درطرح تحقیقی خودبا عنوان تدوین استانداردهای لازم درفضاهای ورزشی موجود درمدارس غرب کشوربیان می دارد که اکثرشهرستانهای غرب کشور به لحاظ  رشدکم آپارتمان نشینی وهمچنین بدلیل صنعتی نبودن جامعه  شهری وازطرفی بدلیل وجود فضاهای زیادمحیط زیستی،شرایط  زیست-محیطی برای اماکن وفضاهای ورزشی درحد خوب وعالی مهیا میباشند.

ب)پیشینه خارجی:

-برونردرهمايش مقالات ورزشي درآمریکا(2008)،بیان میداردکه: پيشرفت وکسب مدالها توسط اروپاييان دررقابتهاي مهم ورزشي نتيجه ساخت وتجهيزاماکن وتاسيسأت ورزشی گسترده واستاندارداست.

-ویلسون(1999)،عضوآکادمی(ASCM)"ورزشی-پزشکی"امریکا بیان میداردکه میزان پیشرفت ورزشی هرکشوری بستگی مستقیم به استاندارد بودن شرایط کمی وکیفی اماکن وتجهیزات ورزشی آن کشور دارد.                         

-کافمن(2007)معتقد است که ساخت وتجهیز اماکن ورزشی مناسب بایستی قبل ازاستعدادیابی وانتخاب نخبگان ورزشی مد نظر باشد در صورتیکه یکی از دلایل عمده عدم موفقیت ورزشکاران اکثر کشورهای جهان سوم در سطوح المپیک این است که انتخاب وآموزش افراد نخبه ورزشی قبل از تدارک فضاها وتجهیزات ورزشی مورد نیاز رخ میدهد.

-آمنداد،آرجنت(2004)درتحقیق خود چنین استنباط نمودکه شرایط زیست-محیطی مربوط به اماکن وفضاهای ورزشی شهرلندن حتی ازوضعیت ایمنی وسلامتی وسرانه ورزشی موجودبسیار ضروری تر وبا اهمیت تر می باشند..

روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق:

این تحقیق به دلیل اینکه وضعیت موجود را می سنجد، ازنوع تحقیقات توصیفی محسوب میگرددکه به شکل کتابخانه ای، مشاهدات عینی واطلاعات ثبت شده صورت میپذیرد.این تحقیق، وضعیت اماکن ورزشی مدارس استان لرستان ر ا بدون دخل وتصرف به منظور بیان وضع موجود،ضمن بررسی کمی و قرارمیدهد.درتحقیق حاضرتعداد 23مکان وفضای ورزشی دراستان لرستان وجوددارد که طی تهیه سه پرسشنامه،حاوی35 متغیر مربوط به سنجش کمی وکیفی17متغیر مربوط به سنجش ایمنی، و29متغیر مربوط به سنجش داده های زیست-محیطی درمیان جامعه آماری توزیع واطلاعات جمع آوری گردیدند،سپس نتایج حاصله ازاین تحقیق براساس آمارتوصیفی ازقبیل:جداول، فراوانی ها و درصدها بیان شده است.

جامعه آماری:                        

 کلیه فضاها،اماکن وسالن های سرپوشیده و روباز موجود درآموزش وپرورش استان لرستان به تعداد23باب، دستگاه ومجموعه، جمعیت دانش آموزی که دراین اماکن فعالیت می نماینددر سه پایه تحصیلی(پسرودختر) جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.

نمونه های آماری:

بدلیل قلت تعدادجامعه آماری لذانمونه آماری برابرباجامعه آماری درنظرگرفته شده است.در پژوهش حاضر کلیه فضاها،اماکن و سالنهای  ورزشی مختلف پسرانه ودخترانه موجود درکلیه شهرستانهای استان لرستان  به تعداد به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند.

ابزار اندازه گیری:                  

به منظورگردآوری اطلاعات لازم ازطریق پرسشنامه بشرح زیراستفاده گردیده است:

1-پرسشنامه35سؤالی،حاوی اطلاعاتی درموردبررسی وتوصیف شاخصهای کمی  وکیفی اماکن،تجهیزات وفضاهای ورزشی مدارس استان لرستان میباشد.

2-پرسشنامه17سؤالی،حاوی اطلاعاتی درموردبررسی وتوصیف شاخصهای ایمنی وسلامتی اماکن،تجهیزات وفضاهای ورزشی مدارس استان لرستان   میباشد.

3-پرسشنامه29سؤالی،حاوی اطلاعاتی که درمورد اماکن،تجهیزات وفضاهای ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه شرایط زیست-محیطی میباشد.کلیه سوالات موجود در پرسشنامه از طریق اطلاعات مهندسی وفنی در ساخت اماکن موردنیازوهمچنین ازمطالعات وتحقیقات مشابه استنباط شده اند.

روایی ومحتوای صوری و اعتباریابی ابزاراندازه  گیری:

متغیرهای موردنظردررابطه باعنوان مقاله،بررسی وشناخت کمی و  کیفی اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازدیدگاه ایمنی وشرایط زیست-محیطی،با استفاده از«اعتباریابی محتوا،نظرصاحب  نظران واساتید اهل  فن در سازمان نوسازی مدارس و متخصصین رشته تربیت بدنی»ملاک عمل خواهدبود.متغیرهای مورد نظر برای سنجش وارزیابی اماکن وتجهیزات ورزشی براساس دستورالعملهای مذکوردرجهت ساخت وتجهیزاماکن وتجهیزات ورزشی درقالب پرسشنامه های موجود جهت تعیین روایی صوری ومحتوایی ابزارهای محقق ساخته درقالب پرسشنامه ها مورد ارزیابی داوران متخصص درتربیت بدنی قرارگرفت واعتبار لازم وکافی این ابزارتوسط صاحب نظران واساتید اهل فن در رشته تربیت بدنی وهمچنین مهندسین سازمان نوسازی مدارس مورد تأییدقرارگرفت.

پایائی ابزار اندازه گیری:

بااستفاده از آلفای کرونباخ پایائی پرسشنامه ها محاسبه گردید.روش  آلفای کرونباخ یکی از متداول ترین روشهای اعتبار پذیری پرسشنامه هاست که براساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است،به عبارت دیگراگرسؤالات موجود با همدیگر همبستگی مثبت نداشته باشند انتظار نداریم درصورت تکرارپرسشنامه نتایج مشابه بدست آید.برای این کار تعداد سه پرسشنامه قبل ازتحلیل کلی توسط برنامه SPSSبعنوان پایلوت اولیه موردارزیابی قرارگرفت تا روایی وپایایی موردنظرحاصل گردد.نتیجه حاکی ازآن بودکه این پرسشنامه ها از نظرکمی وکیفی(94/.=alfa،10=n)و(96/.=alfa،25=n)وازنظرایمنی(97/.=alfa، 17=n) وازنظرزیست-محیطی (83/.=alfa،29=n) این مقدار بر اساس داده های  حاصل از پرسشنامه 88% می باشد . که نشان دهنده آن است که پرسشنامه  مورد استفاده از قابلیت پایایی لازم برخوردار می باشد.

نتایج پژوهش:

1)ازنظرکمی فضاهای ورزشی با تأکید برسرانه ورزشی درنزد دانش آموزان لرستانی8/26درصدضعیف و30درصدمتوسط گزارش شده است وهمچنین ازلحاظ کیفیت اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی8/34درصدخوب و1/26درصدمتوسط گزارش شده است. اگر در مدارس امکانات وتجهیزات مناسبی برای اجرای ورزشهای مختلف و فعالیت بدنی دانش آموزان وجود داشته باشد،که این امکانات وتجهیزات باید با توجه به نسبت جمعیت دانش آموزی همخوانی داشته باشد. سرانه فضای ورزشی اگر نزدیک  مرزهای استاندارد برسد،نتایج بسیار بالاتری حاصل خواهد شد،گرچند هرازگاهی که در رشته ای امکانات متوسطی وجود داشته است نتیجه عالی حصل گردیده است.شواهدمعتبری وجوددارد،که شرکت درفعالیت بدنی درمدارس را ضروری میداند،بعضی ازاین دلایل عبارتند از:شیوه زندگی فعال،توسعه مهارتها،افزایش یادگیری محیطی، افزایش اعتماد به نفس وکاهش هزینه های درمان است.محیط ورزشی مناسب یکی ازعوامل مؤثردرارتقای کیفی اجرای ورزشی بشمارمیرود. فقدان وکمبود امکانات وتسهیلات ورزشی مناسب ازجمله  عواملی است که موجب کندی پیشرفت ورزشی دانش آموزان میشود.کیفیت،کمیت وتنوع تجهیزات ورزشی درتعیین میزان لذت بردن دانش آموزان ازبرنامه های آموزشی،تفریحی و بسیارمهم است.وجود  وجوداماکن وتجهیزات،باعث حداکثر کارایی وکاربرد زمانی درطول جلسات تمرین ورزشی یا آموزشی درمدارس میشود.تربیت نیروی انسانی،تهیه امکانات وایجاد تأسیسات ازبسترهای مهم برای آموزش وپرورش نسل آینده است.رشد فزاینده تعداد دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی،لزوم توجه به ایجاد تأسیسات ورزشی مناسب واستاندارد را برای انجام فعالیت بدنی دانش آموزان دوچندان میسازد.اماکن ورزشی باید با طرح ریزی وبرنامه های ورزشی متناسب باشدو وسایل ورزشی نیز به اندازه کافی موجود باشد تا آموزش بطور صحیح ومؤثر اجرا شود،درواقع برنامه ورزشی وقتی مؤثر واقع میشود که همه دانش آموزان بتوانند،یکسان وبه نوبت ازآن بهره مندشوند[3].

2)ازنظرایمنی وسلامت،اماکن ،فضاهاوتجهیزات ورزشی فوق الذکر درحد1/39درصد متوسط و7/21درصد خوب  استنباط گردیده است. انجام تمرينات اصولی  ورزشی وديگر جنبه های تربيت بدنی وتندرستی دراولين قدم  پس از ورود نيروی انسانی به دامان ورزش مستلزم وجود فضاها و امکانات ورزشی است لذاازنظرگاه علم وازديدگاه ورزش سلامتی،ايمنی بودن محل انجام ورزش واستاندارد نمودن اين فضاها برای استفاده کنندگان بسيارضروری وحائز اهمیت است. درنظر گرفتن میزان درجه سلامتی وحفاظتی ازنظراماکن فیزیکی و فضاهای مربوط بسیار ضروری وحائزاهمیت است[15].ازدیدگاه ایمنی شرایط ساخت واحیاء فضاهای ورزشی برای پیشرفت وجذب دانش آموزان ورزشکاروامیدبه موفقیت درمیادین بالاتر بیانگر این موضوع است که یک مجموعه یا استادیوم ورزشی بایستی دارای پارامترهای مربوط به ایمنی درحین فعالیت و از طرفی شرایط مکانی مناسب به جهت جلوگیری از عواقب ناگوار و در نهایت ایجاد یک مکان امن و مفید برای فعالیت باشد.

3)از دیدگاه شرایط زیست- محیطی اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان بمیزان6/69درصددرحد خوب استخراج شده است. محیط زیست و مسایل زیست-محیطی به عنوان یکی ازعمده ترین مباحث مرتبط باتوسعه پایدارجایگاه ویژه ای پیداکرده اند،به گونه ای که رسیدن به توسعه مستلزم رعایت پیش بایست هاومقتضیات مرتبط باآن شده است،ازدو زاویه می توان این موضوع را مورد مداقه وتحلیل قرارداد.الف)به صورت عام.ب)به صورت  خاص .محیط زیست  عبارت است از مجموعه پیچیده وپویایی از جوامع حیوانی،گیاهی وموجودات غیرزنده کره زمین که  انسانهاباآن درتعامل هستند[2]. شرایط زیست-محیطی مناسب برای فضاهای ورزشی ازنظر محل ساخت ونیزازجهت دارا بودن استانداردهای لازم همچون شرایط جغرافیایی ،رعایت موارد بهداشتی ،جلوگیری ازترافیک وعدم مشکل تردد ورزشکاران و دیگر فضاهای همجوار اماکن بصورتی که سلامت وایمنی روحی وجسمی ورزشکاران تا حد ممکن تأمین شود[11].نتیجتاًکیفیت،کمیت وتنوع تجهیزات ورزشی درتعیین میزان لذت بردن دانش آموزان ازبرنامه های آموزشی،تفریحی و بسیارمهم است.وجوداماکن وتجهیزات،باعث حداکثر کارایی وکاربرد زمانی درطول جلسات تمرین ورزشی یا آموزشی درمدارس میشود.تربیت نیروی انسانی،تهیه امکانات وایجاد تأسیسات ازبسترهای مهم برای آموزش وپرورش نسل آینده است.رشدفزاینده تعداددانش آموزان درسطوح مختلف تحصیلی،لزوم توجه به ایجاد تأسیسات ورزشی مناسب واستاندارد را برای انجام فعالیت بدنی دانش آموزان دوچندان میسازد[3].

جمع بندی ونتیجه گیری:

1-وضعیت کمی اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان: اماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازنظر کمی شامل تعداد،مقدار وسرانه ی فضای ورزشی برای دانش آموزان لرستانی ازنظر آماری 26درصدضعیف و30درصد متوسط میباشد وبعبارتی وضعیت این اماکن وتجهیزات بین ضعیف تا متوسط گزارش شده است که این ارقام نشان دهنده کم توجهی وعدم سرمایه گذاری لازم دربخش تربیت بدنی آموزشگاههای استان لرستان می باشد وازطرفی طبق اظهارات صاحب نظران ومتخصصان علوم ورزشی ازجمله دکتر نیکبخت،نمازی زاده(1376) و...مشکل اصلی ومانع بزرگ رشد ورزشی درمدارس غرب کشور کمبود تجهیزات وناچیزبودن سرانه فضای ورزشی می باشدو همچنین نتایج تحقیق رضایی(1385)درهمین رابطه همبستگی بالایی با نتایج حاصله از پژوهش فوق دارد.درسالهای گذشته بدلیل اینکه مدیران مرتبط درپست های سازمانی قرارنگرفته وعدم شناخت مدیران غیرمرتبط با سرانه های کافی ولازم ورزشی ساخت وسازهای بسیار کم انجام شده است.

2-وضعیت کیفی اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان:

ازنظرکیفی اماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازجهت کیفیت،نوع ومرغوبیت ابزار واماکن فوق الذکر به لحاظ آماری8/34درصد خوب وحدود1/26درصد متوسط گزارش شده است.به عقیده شعبانی(1372)بازیکنان وورزشکاران نخبه به وسایل ،تجهیزات واماکن سطح بالا از نظر کیفیت نیاز دارند لذا با توجه به سطح پیشرفت و میزان مهارت موجود درنزد دانش آموزان ورزشکار لرستانی واز طرفی با این دیدگاه که بسیاری از تجهیزات مورد نیاز ورزشی به صورت مصرفی بوده وهمچنین حدود60درصد از اماکن وفضاهای ورزشی مدارس استان لرستان تازه احداث هستند،بنابراین از نظر آماری مقادیر استنباط شده قابل اعتماد می باشد.

3-وضعیت ایمنی اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس استان  لرستان ایمنی وسلامت اماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان ازنظر استانداردهای لازم درپژوهش حاضر به میزان1/39درصد متوسط و7/21درصد خوب و به همان مقدار عالی استنباط گردیده است،لذا طبق نظر متخصصین وصاحب نظران علوم ورزشی وتربیت بدنی نظیر کلوین ویلیامز (1996)، خواجوی وهمکاران(1385)که بیان میدارند سطح پیشرفت ورزش هر جامعه ای تا حدود زیادی بستگی  به درجه ایمنی وسلامت ابزار،تجهیزات واماکن ورزشی دارد،میتوان بیان نمود که میزان درجه ایمنی وسلامت موجود دراماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان در حد متوسط به بالا بوده وقابل اطمینان می باشد.

4-وضعیت زیست-محیطی اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس استان  لرستان:ازدیدگاه زیست-محیطی،اماکن،فضاها وتجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان در پژوهش حاضر به میزان 6/69درصد درحد«خوب» استخراج گردیده است. بنابراین طبق نتایج تحقیقات اسمیت اسکولار (2008) که عقیده دارد شرایط زیست  محیطی در جذب وسهولت شرکت وفعالیت ورزشکاران بسیار سودمند است،نتایج این پژوهش همبستگی بالایی با نتایج تحقیقی دیگر صاحب نظران دارد. بعنوان نتیجه گیری میتوان چنین برداشت نمود که مشکل اصلی ومانع بزرگ رشد ورزشی در مدارس غرب کشور کمبود تجهیزات وناچیز بودن سرانه فضای ورزشی میباشد که لرستان ازاین وضعیت جدا نیست که عدم رعایت مسایل بهداشتی وایمنی در مراکز مذکور مشکل را دو چندان نموده است.

منابع:

1-بهرام،عباس،کتاب اصول ومبانی تربیت بدنی،1368.

2-بهمن پورامیرمافی،هومن،کتاب راهنمای ورزش ومحیط زیست.انتشارات کمیته ملی المپیک،1384.

3-شریفی،مسلم،با عنوان"بررسی وضعیت اماکن وتجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه استان گلستان ومقایسه با استانداردهای موجود"دانشگاه مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد،1384.

4-عطشان،فائزه،"اماکن وساختمانهای ورزشی"جزوه درسی،معاونت آموزشی،فرهنگی سازمان تربیت بدنی،تهران،1376.

5-نصیرزاده،داور،باعنوان"طراحی وتدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی وهمگانی استان کرمان"دانشگاه پیام نور تهران مرکز،پایان نامه کارشناسی ارشد،1387.

6- کلوین ویلیامز،تحقیق،باعنوان«ایمنی ورزشکاران  دراماکن ورزشی»، انگلستان،1996.

7- رضوی،سیدمحمدحسین وهمکاران،ترجمه کتاب باعنوان مدیریت اماکن وتجهیزات ورزشی،اثر(جان آراولسون)انتشارات نورتهران،1387.

8- رضايي،خسرو،طرح،باعنوان«تدوين استانداردهاي لازم درفضاهاي ورزشي موجوددرمدارس غرب کشور،خرم آباد،1385.             

9- تندنویس،فریدون،تحقیق با عنوان ساختار تشکیلاتی فوق برنامه دانشگاههای سراسر کشور،تهران،1375.

10- جباری،اعظم،طرح با عنوان «بررسي شرايط بهداشتی وايمنی سالنهای ورزشي آموزش وپرورش مشهد»دومین همایش علمی تربیت  بدنی وتندرستی، اردیبهشت85،مشهد،1385.

11- خواجوي،داريوش،کتاب«شناخت تاسيسات واماکن ورزشي» شاخه آموزش فني وحرفه اي،انتشارات کتب درسي ايران ،تهران،شماره درس4744،1380.

12- ویلسون،راندی،عضو آکادمی(ASCM)ورزشی-پزشکی آمریکا،1999.

13-اسمیت اسکولار،تحقیق"بررسی وضعیت زیست-محیطی اماکن ورزشی شهرلندن" 2008.

14-برونر،همایش مقالات ورزشی آمریکا"بررسی مفاهیم تندرستی در آمریکا،2008.

15-علیزاده،محمدحسین وهمکاران،مقاله،با عنوان"بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن،تأسیسات وتجهیزات ورزشی"نشریه پژوهش در علوم ورزشی،شماره11،1385.                                          

16-Sandy Coffman ph.d.success ful program for fitness and health I                           

   17-Boldwin sconer ph.d.sports concepts California journal NASPA.2008                     

 

 

 

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 21:37 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم خرداد 1389

مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت با قهرمانی تیم آمادگی جسمانی آموزش وپرورش به پایان رسید .

این مسابقات که بمناسبت ولادت حضرت زهرا وهفته زن بین کارکنان زن شاغل در دستگاههای دولتی به همت اداره تربیت بدنی شهرستان برگزارشد تیم آمادگی جسمانی مدیریت آموزش وپرورش که متشکل از خانم ها : زیوراسدی جایدر ، آذر سیفی ، فروزان پورتقی کیالانی ومنور فریدونی پور به مقام قهرمانی رسید و تیم فرمانداری  مقام دوم راکسب کردند .

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 13:42 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم خرداد 1389

آزمون علمی – تخصصی دبیران رشته تربیت بدنی درپلدختر برگزار شد .

شفیعی کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش پلدختر گفت : این آزمون دردوبخش تئوری و عملی به صورت هماهنگ دردومقطع راهنمایی و متوسطه برگزار شد ایشان گفت : دراین رقابت علمی بااحتساب مجموع امتیازات بخش تئوری و عملی درمقطع راهنمایی  اصغر الهیاری – زیافر کلانتری – زینب باقرپور و درمقطع متوسطه زینب صادقی – میرضا علی نژاد و رضا نظری رتبه های برتر راکسب کردند  که این افراد به مرحله استانی راه پیدا کردند .     

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 13:41 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم خرداد 1389

دوعنوان برتر رشته کاراته آموزشگاهها

درمسابقات  کاراته آموزشگاههای استان دانش آموزان پلدختری صاحب دوعنوان برتر شدند .

کارشناسی تربیت بدنی وتندرستی آموزش وپرورش پلدختر گفت : دراین دوره ازمسابقات  آموزشگاههای استان لرستان دانش آموز پیمان احمدی درکاتای انفرادی صاحب گردن آویز طلا ودر کمیته وزن  65 کیلوگرم به مقام دوم رسید و دانش آموز یاسین جعفری درکاتای انفرادی به مقام دوم رسید .

شفیعی کارشناس تربیت بدنی افزود : تیم کاراته دانش آموزی دررده جوانان باترکیب دونفره دراین دوره از رقابت ها شرکت نمود که ضمن داشتن کارنامه قابل قبول ، هر دونفر نیز به مسابقات انتخابی کشوری که تابستان سالجاری برگزارخواهد شد راه یافتند .

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 13:38 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دهم خرداد 1389

درخشش تیم فوتبال دانش آموزان مقطع راهنمایی پلدختر در مسابقات استانی

تیم فوتبال دانش آموزی مقطع راهنمایی پلدختر به مقام دوم مسابقات فوتبال آموزشگاههای استان دست یافت .

شفیعی کارشناس تربیت بدنی و تندرستی آموزش وپرورش  پلدخترگفت : دراین دوره از مسابقات که باحضور 8 تیم دانش آموزی مقطع راهنمایی در زمین چمن دره گرم خرم آباد برگزارشد تیم های پلدختر ، ناحیه 1خرم آباد  ، نورآباد و ناحیه 2  به مرحله نیمه نهایی رسیدند . که در مرحله نیمه نهایی نیز تیم های پلدختر و ناحیه 2 باشکست حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند .

کارشناس تربیت بدنی  افزود : در دیدار پایانی تیم دانش آموزی پلدختر باوجود چندین موقعیت  گل بانتیجه  دو بر یک مغلوب حریف  شد و به مقام دوم مسابقات رسید .

نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 13:36 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

ادامه سیستم در فوتسال


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 9:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

سیستم در فوتسال


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 9:8 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

قوانین داوری فوتسال


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 8:52 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

مرتب کردن در برنامه Excell


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 8:49 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دهم دی 1388

آموزش كامل نصب ويندوز xp


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 12:38 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دهم دی 1388

ساختن وبلاگ


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 12:32 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سی ام آذر 1388

مخفی کردن پوشه ها


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 14:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

جام چهارجانبه ولايت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 14:24 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

كسب مقام سوم وپنجم تيم كشتي آموزشگاههاي پلدختردر رشته فرنگي و رشته آزاد آموزشگاههاي استان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 14:18 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

همايش كوهپيمايي دانش آموزان سه مقطع بمناسبت هفته بسيج با شعار بسيج شجره طيبه و بسيج يعني آگاهي و بصي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 12:12 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

مسابقات آموزشگاههای دختر شهرستان پلدختر با شعار ورزش – تحصیل وتهذیب برگزار گردید .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 12:10 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

درمسابقات بدمينتون رده نونهالان دانش آموزان آموزشگاه شهيد كاظمي مقام هاي برتر را بدست آوردند .

ه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 11:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم آبان 1388

توزیع لباس ورزشی بین مدارس روستایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صحبت اله دستیاری در 15:38 |  لینک ثابت   •